Főoldal » Hírek » Előbb szóváltás, majd verés lett a közös italozásból – a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kazinc­bar­ci­kai Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy fér­fi­val szem­ben, aki  ita­lo­zás köz­ben fel­me­rült nézet­el­té­ré­sük miatt, össze­vert egy nőt Sajó­szent­pé­te­ren.

A vád­irat sze­rint, a férfi 2021. janu­ár hó 29-én, este együtt ita­lo­zott a nővel egy sajó­szent­pé­te­ri lakás­ban, mely­nek során szó­vál­tás­ba keve­red­tek egy­más­sal. A vita hevé­ben, az ittas álla­pot­ban lévő vád­lott a hajá­nál fogva meg­ra­gad­ta, és kihúz­ta a nőt a lakó­ház udva­rá­ra, ahol több­ször meg­ütöt­te és meg­rúg­ta. Miu­tán sike­rült a por­tá­ról kime­ne­kül­nie, a nő segít­sé­gért kia­bált és futni kez­dett a bel­vá­ros irá­nyá­ba. A vád­lott azon­ban  üldö­ző­be vette, majd mikor a nő az utcán meg­csú­szott és elesett, utol­ér­te és ismét ütle­gel­ni kezd­te. A férfi a bán­tal­ma­zás­sal csak akkor hagyott fel, ami­kor egy közel­ben tar­tóz­ko­dó sze­mély rászólt, hogy érte­sí­tet­te a rend­őr­sé­get.

A nő a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben nyolc napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, azon­ban a vád­lot­tal szem­ben könnyű testi sér­tés vét­sé­ge miatt magán­in­dít­ványt nem ter­jesz­tett elő.

A vád­lott kihí­vó­an közös­ség­el­le­nes, erő­sza­kos maga­tar­tá­sa alkal­mas volt arra, hogy az azt ész­le­lők­ben meg­bot­rán­ko­zást, ria­dal­mat kelt­sen.

A járá­si ügyész­ség a bün­te­tett elő­éle­tű, vissza­eső­nek minő­sü­lő fér­fit garáz­da­ság vét­sé­gé­vel vádol­ja és vele szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt a Kazinc­bar­ci­kai Járás­bí­ró­ság­nak.