Főoldal » Hírek » Elütötte, az autója alatt vonszolta, majd cserbenhagyta áldozatát egy ittas férfi Kiskunhalason- a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség súlyos testi sér­tést okozó ittas jár­mű­ve­ze­tés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt vádat emelt egy férfi ellen, aki 2019 decem­be­ré­ben Kis­kun­ha­la­son itta­san autó­val elütött egy kerék­pá­ro­zó lányt, a sér­tet­tet az autó­ja alatt von­szol­ta, majd gya­lo­go­san távoz­va cser­ben­hagy­ta.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2019. decem­ber 13-án este Kis­kun­ha­la­son ittas álla­pot­ban egy sze­mély­au­tót veze­tett. A köz­vi­lá­gí­tás műkö­dött, éjsza­kai látá­si viszo­nyok mel­lett az asz­fal­to­zott úttest ned­ves volt.

A vád­lott az ittas­sá­ga miatt alkal­mat­lan volt a biz­ton­sá­gos jár­mű­ve­ze­tés­re. Egy keresz­te­ző­dés­hez érve a jel­ző­táb­la elle­né­re nem adott elsőbb­sé­get a védett utcán bal­ról érke­ző és egye­ne­sen tovább­ha­lad­ni szán­dé­ko­zó kerék­pá­ros­nak. A vád­lott a keresz­te­ző­dés­be meg­ál­lás nél­kül, gyor­sít­va haj­tott be és elütöt­te a 13 éves kerék­pá­ros lányt, aki féke­zett és az ural­mát elveszt­ve az úttest­re esett. A sér­tett a vád­lott autó­ja alá került, az ittas férfi pedig a lányt az autó alatt mint­egy 30 méte­ren át von­szol­ta.

A bal­eset­ben a kis­ko­rú sér­tett a fején és test­szer­te szá­mos, 8 napon túl gyó­gyu­ló csont­tö­ré­ses sérü­lést szen­ve­dett, ame­lyek sze­ren­csé­re mara­dan­dó fogya­té­kos­ság nél­kül gyó­gyul­tak. A vád­lott a bal­ese­tet ész­lel­ve kiszállt az autó­ból és gya­lo­go­san pró­bált elme­ne­kül­ni anél­kül, hogy sérült áldo­za­tá­nak segít­sé­get nyúj­tott volna.

A közel­ben tar­tóz­ko­dó rend­őr­jár­őrök azon­ban elfog­ták a futva mene­kü­lő vád­lot­tat. Az egyen­ru­há­sok az autó alá beszo­rult, segít­sé­gért kia­bá­ló lány tes­té­ről a gép­jár­mű­vet járó­ke­lők segít­sé­gé­vel leemel­ték és a lányt az autó alól kihúz­ták. A rend­őrök a vád­lot­tat őri­zet­be is vet­ték.

A sér­tet­tet cser­ben­ha­gyó vád­lott­nak egy másik bűn­cse­lek­mé­nyért is felel­nie kell: 2019 augusz­tu­sá­ban Kis­kun­ha­la­son itta­san és nyug­ta­tó hatá­sa alatt veze­tett egy sze­mély­au­tót.

A jelen­leg egy más bűn­ügy­ben jog­erő­sen kisza­bott sza­bad­ság­vesz­té­sét töltő, bün­te­tett elő­éle­tű vád­lot­tat a járá­si ügyész­ség súlyos testi sér­tést okozó ittas jár­mű­ve­ze­tés bűn­tet­tén kívül minő­sí­tett segít­ség­nyúj­tás elmu­lasz­tá­sá­nak bűn­tet­té­vel és ittas jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­gé­vel is vádol­ja. Az ügyész vég­re­haj­tan­dó bör­tön, vala­mint köz­ügyek­től és köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a vád­lot­tal szem­ben, aki­nek a bűnös­sé­gé­ről a Kis­kun­ha­la­si Járás­bí­ró­ság fog dön­te­ni.