Főoldal » Hírek » Fellebbezett az ügyészség a Horthy Miklós szobrának megrongálása miatt indult ügyben – a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A vád sze­rint egy negy­ve­nes éve­i­ben járó nő a Sza­bad­ság téren, Hor­thy Mik­lós mell­szob­rát ron­gál­ta meg vörös színű fes­ték­kel. A bíró­ság a vád­lot­tat fel­men­tet­te, a dön­tés ellen az ügyész­ség fel­leb­be­zés­sel élt.

A vád­irat sze­rint a ter­helt 2020. júli­us 3-án meg­je­lent az V. kerü­let, Sza­bad­ság téren lévő, a Refor­má­tus Egy­ház­kö­zös­ség­hez tar­to­zó Haza­té­rés Temp­lom­nál, majd min­den előz­mény nél­kül oda­ment a gyü­le­ke­zet által fel­ál­lí­tott, védő­ráccsal elke­rí­tett Hor­thy Mik­lós mell­szo­bor­hoz és azt vörös színű zománc­fes­ték­kel leön­töt­te. A nő a szo­bor­ban, a védő­rács­ban és a kül­té­ri bur­ko­lat­ban össze­sen csak­nem 80.000 forint kárt oko­zott, amely nem térült meg.

A Buda­pes­ti V. és XIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség a nővel szem­ben ron­gá­lás vét­sé­ge miatt nyúj­tott be vád­ira­tot. A kerü­le­ti ügyész­ség a vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy a bíró­ság a vád­lot­tal szem­ben pénz­bün­te­tést szab­jon ki.

A Pesti Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság az ügy­ben elő­ké­szí­tő ülést tar­tott, ahol a nőt fel­men­tet­te az elle­ne emelt vád alól. A bíró­ság állás­pont­ja sze­rint bele­fér a poli­ti­kai véle­mény­nyil­vá­ní­tás­ba és nem veszé­lyes a tár­sa­da­lom­ra a cse­lek­mény, ha egy szob­rot fes­ték­kel leön­te­nek.

Az íté­let ellen a  kerü­le­ti ügyész­ség fel­leb­be­zés­sel élt a vád­lott bűnös­sé­gé­nek meg­ál­la­pí­tá­sa cél­já­ból. Az ügyész­ség állás­pont­ja sze­rint a nő túl­lép­te a véle­mény­nyil­vá­ní­tás sza­bad­sá­gá­nak kere­te­it. 

Az ügy­ben másod­fo­kon a Fővá­ro­si Tör­vény­szék jár majd el.