Főoldal » Hírek » Folyékonyan jogászul – a büntetővégzés

A bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény igyek­szik azt elő­se­gí­te­ni, hogy az ügyek­ben ne kell­jen hossza­dal­mas bíró­sá­gi eljá­rá­sok­ba bonyo­lód­ni. Az ügyész a nyo­mo­zás végén úgy is vádat emel­het bizo­nyos fel­té­te­lek mel­lett, hogy a bíró­ság­tól azt kéri, az ira­tok alap­ján dönt­sön. A Folyé­ko­nyan jogá­szul mai része a bün­te­tő­vég­zés rej­tel­me­it gön­gyö­lí­ti fel.