Főoldal » Archív » Gyorsított eljárásban vonták felelősségre a Trianon emlékművet megrongáló férfit

Bíró­ság elé állí­tot­ta a Hat­va­ni Járá­si Ügyész­ség azt a 49 éves ecsé­di lakost, aki az önkor­mány­za­ti válasz­tást köve­tő­en ledön­töt­te falu­já­ban a tri­a­no­ni szer­ző­dés memen­tó­já­ul állí­tott emlék­osz­lo­pot.

A tele­pü­lé­sen sza­bad­ide­jé­ben pol­gár­őr­ként tevé­keny­ke­dő vád­lott 2019. októ­ber 13-án, vasár­nap egy bará­ti tár­sa­ság tag­ja­ként a helyi paró­ki­án tar­tóz­ko­dott, ahol nagyobb mennyi­sé­gű sze­szes italt fogyasz­tott, mialatt az azna­pi önkor­mány­za­ti válasz­tá­sok ered­mé­nyé­re vára­ko­zott. Mivel ezek csak késő este vál­tak ismert­té, már 23 óra is elmúlt, mikor az erő­sen ittas férfi haza indult.

Útja az egyik téren 2017-ben fel­ál­lí­tott, süt­tői mész­kő­ből készült Tri­a­non emlék­mű mel­lett veze­tett el. A vád­lott itt meg­állt, majd indu­la­to­san rán­gat­ni kezd­te az ember­ma­gas­sá­gú dísz­osz­lo­pot, mely végül ledőlt a talap­za­tá­ról és a tér­kő­ből készült bur­ko­lat­ra zuhant. Ennek követ­kez­té­ben az alko­tás részét képe­ző magyar szent koro­na meg­ron­gá­ló­dott, annak több darab­ja letört.

A vád­lott a cse­lek­mé­nyé­vel mint­egy 800.000 Ft össze­gű kárt oko­zott a helyi önkor­mány­zat­nak.

A Hat­va­ni Járá­si Ügyész­ség nagyobb kárt okozó ron­gá­lás bűn­tet­té­vel vádol­ta a tet­tét beis­me­rő elkö­ve­tőt, akit soron kívü­li eljá­rás­ban állí­tott bíró­ság elé.

A bíró­ság - egyet­ért­ve az erre vonat­ko­zó ügyé­szi indít­vánnyal - jog­erő­sen 180.000 Ft pénz­bün­te­tés­re ítél­te a fér­fit, ugyan­ak­kor az önkor­mány­zat pol­gá­ri jogi igé­nyét egyéb tör­vé­nyes útra uta­sí­tot­ta. Ennek igény­be véte­lé­re azon­ban fel­te­he­tő­en nem lesz szük­ség, mivel a tár­gya­lá­son meg­bá­nó maga­tar­tást tanú­sí­tó ter­helt vál­lal­ta a kár­té­rí­tést, sőt ígé­re­tet tett arra is, hogy tes­tü­le­ti ülé­sen kér bocsá­na­tot visel­ke­dé­sé­ért az önkor­mány­zat tag­ja­i­tól.