Főoldal » Hírek » Halálra verték hajléktalan társukat – a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a haj­lék­ta­lan tár­su­kat bán­tal­ma­zó sze­ge­di pár ügyé­ben a férfi elkö­ve­tő bün­te­té­sé­nek hely­ben­ha­gyá­sá­ra tett indít­ványt.

Az ügy­ben a Sze­ge­di Tör­vény­szék járt el a Csongrád-Csanád Vár­me­gyei Főügyész­ség vád­ira­ta alap­ján.

Az íté­let sze­rint 2020 szep­tem­be­ré­ben a férfi és a nő azért bán­tal­maz­ták az ugyan­csak haj­lék­ta­lan élet­mó­dot foly­ta­tó sér­tet­tet, mert elfo­gyasz­tot­ta pálin­ká­ju­kat. Miu­tán a ter­hel­tek ész­lel­ték az ital hiá­nyát, a sér­tet­tet fel­vált­va fején és fel­ső­tes­tén több alka­lom­mal meg­rúg­ták, meg­ta­pos­ták, illet­ve ököl­lel vala­mint egy fel­mo­só­nyél­lel és egy faléc­cel ütle­gel­ték. A szá­mos sérü­lést elszen­ve­dő sér­tet­tet az elkö­ve­tők magá­ra hagy­ták, akire egy járó­ke­lő talált rá. A sér­tet­ten a men­tők hala­dék­ta­lan érte­sí­té­se sem segí­tett, mert az azon­na­li orvo­si ellá­tás elle­né­re a bán­tal­ma­zás­sal össze­füg­gő vér­vesz­tés foly­tán néhány órán belül meg­halt.

A Sze­ge­di Tör­vény­szék a vád­lot­ta­kat társ­tet­tes­ség­ben elkö­ve­tett halált okozó testi sér­tés bűn­tet­té­ben mond­ta ki bűnös­nek. A nőt 4 év 6 hónap, a fér­fit 5 év bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te. Mind­két vád­lot­tat 5 évre eltil­tot­ta a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól. Az első­fo­kú íté­let a nő ese­té­ben jog­erő­re emel­ke­dett.

A tör­vény­szék íté­le­te ellen a férfi és védő­je jelen­tett be fel­leb­be­zést fel­men­tés, eny­hébb minő­sí­tés, illet­ve eny­hí­tés érde­ké­ben.

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a másod­fo­kú bíró­ság szá­má­ra kifej­tet­te, hogy az első­fo­kú bíró­ság íté­le­te meg­ala­po­zott, annak minő­sí­té­se tör­vé­nyes és a fér­fi­val szem­ben kisza­bott bün­te­tés is ará­nyos, mely­re tekin­tet­tel vonat­ko­zá­sá­ban az íté­let hely­ben­ha­gyá­sát indít­vá­nyoz­ta.

Az ügy­ben másod­fo­kon a Sze­ge­di Íté­lő­táb­la dönt.