Főoldal » Hírek » Három évvel kapott többet a lányát megerőszakoló apa – a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Ered­mé­nyes ügyé­szi fel­leb­be­zés nyo­mán 4 év helyett 7 év bör­tön­re ítél­ték azt a 77 éves fér­fit, aki fel­nőtt korú lányát rend­sze­re­sen sze­xu­á­lis cse­lek­mé­nyek­re kény­sze­rí­tet­te. 

A bátony­te­re­nyei férfi ellen a Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség 2021 feb­ru­ár­já­ban emelt vádat hoz­zá­tar­to­zó­ja sérel­mé­re, testi épség elle­ni köz­vet­len fenye­ge­tés­sel, foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­te miatt.

A vád­irat sze­rint az özvegy férfi egy ház­ban élt lányá­val, és annak – az elkö­ve­tés ide­jén – hét­éves kis­lá­nyá­val. Az apa 2020 máju­sa és augusz­tu­sa között több alka­lom­mal kény­sze­rí­tet­te itta­san a lányát sze­xu­á­lis cse­lek­mény­re, trá­gár kife­je­zé­sek­kel uta­sí­tot­ta nemi vágyá­nak kielé­gí­té­sé­re, ellen­ál­lás ese­té­re pedig bán­tal­ma­zás­sal fenye­get­te meg.

2020 augusz­tu­sá­ban a férfi egy újabb kény­sze­rí­té­sé­nek tanú­ja volt a vád­lott uno­ká­ja is, aki fel­éb­redt a szo­bá­ban zajló ese­mé­nyek­re és sírni kez­dett.

A Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság 4 év sza­bad­ság­vesz­tés­re és 5 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te a letar­tóz­ta­tás­ban lévő fér­fit.

A járá­si ügyész­ség fel­leb­be­zést nyúj­tott be az íté­let ellen, melyet a Nóg­rád Megyei Főügyész­ség fenn­tar­tott, kifejt­ve, hogy a lánya sérel­mé­re soro­za­to­san elkö­ve­tett jelen­tős tár­gyi súlyú bűn­cse­lek­mé­nyek miatt a vád­lot­tal szem­ben hosszabb tar­ta­mú sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sa indo­kolt.

A Balas­sa­gyar­ma­ti Tör­vény­szék, ala­pos­nak talál­va az ügyé­szi fel­leb­be­zés­ben fel­so­rolt érve­ket, 7 év bör­tön­bün­te­tés­re és emel­lett 8 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra súlyo­sí­tot­ta az íté­le­tet.

A dön­tés jog­erős.