Főoldal » Bács-Kiskun Megyei Főügyészség » Hiába fizettek előre, nem láttak árut a becsapott vevők- a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség 86 rend­be­li csa­lás miatt vádat emelt egy nővel szem­ben, aki az egyik inter­ne­tes olda­lon külön­bö­ző ter­mé­ke­ket hir­de­tett azzal a hamis ígé­ret­tel, hogy elő­re­fi­ze­tés mel­lett pos­táz­za az árut a vevő­nek. Közel fél év alatt több mint 900.000 forint­tal gaz­da­go­dott.

A vád­irat sze­rint a veszp­ré­mi nő 2017 tava­szán elha­tá­roz­ta, hogy úgy tesz szert rend­sze­res haszon­ra, hogy nem­lé­te­ző ter­mé­kek elő­re­fi­ze­tés mel­let­ti eladá­sát ígéri az egyik inter­ne­tes hir­de­tő­ol­da­lon. A nő két­fé­le mód­szer­rel jutott hozzá a jog­ta­lan össze­gek­hez: az egyik eset­ben a sér­tet­tek által vásár­lá­si szán­dék­kal fel­adott hir­de­té­sek­re jelent­ke­zett. Bár az adott ter­mék­kel vagy szol­gál­ta­tás­sal nem ren­del­ke­zett, mégis valót­la­nul azt állí­tot­ta, hogy azt a vétel­ár és a pos­tai költ­ség meg­fi­ze­té­sét köve­tő­en meg­kül­di részük­re. A vád­lott­nak a tel­je­sí­tés eleve nem állt szán­dé­ká­ban, célja kizá­ró­lag a becsa­pott áldo­za­tai pén­zé­nek jog­ta­lan meg­szer­zé­se volt.

Egyik áldo­za­ta a hir­de­té­sé­ben Bala­ton parti üdü­lé­si lehe­tő­sé­get kere­sett. A vád­lott tele­fo­non jelent­ke­zett nála és azt állí­tot­ta, hogy két város­ban is van nya­ra­ló­ja. Ennek alá­tá­masz­tá­sá­ra még hamis hir­de­tést is készí­tett, más ingat­la­nok fotó­i­nak fel­hasz­ná­lá­sá­val.

A vád­lott másik mód­sze­re az volt, ami­kor maga adott fel valót­lan tar­tal­mú hir­de­té­se­ket, ame­lyek­ben külön­bö­ző ter­mé­ke­ket kínált eladás­ra. Ekkor is csak a jog­ta­lan pénz­szer­zés moti­vál­ta, tény­le­ge­sen nem akart és nem is tudott volna árut kül­de­ni.

Inf­ra­lám­pa izzó­tól a kézi súly­zón, baba­ko­csi nap­er­nyőn és a fa szo­ba­ga­lé­ri­án át, egé­szen az üdü­lé­si jogig ter­jedt a csaló nő „ter­mék­kö­re”.

Össze­sen 86, az ország külön­bö­ző terü­le­te­in élő sér­tet­tet - köz­tük két kecs­ke­mé­ti fér­fit – csa­pott be és oko­zott nekik 1.500-173.000 forin­tig ter­je­dő kárt. A nő csa­lárd módon közel fél év alatt több mint 900.000 forint­tal gaz­da­go­dott, amely­ből az eljá­rás során mint­egy 100.000 forint össze­gű kár térült meg. A sér­tet­tek a káruk meg­té­rí­té­se érde­ké­ben pol­gá­ri jogi igényt jelen­tet­tek be.

Az ügyész­ség a vád­lot­tat a kicsalt össze­gek nagy­sá­gá­tól füg­gő­en, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­té­vel és vét­sé­gé­vel vádol­ja és ezért bün­te­tő­vég­zés hoza­ta­lá­ra irá­nyu­ló eljá­rás­ban – tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel – vég­re­haj­tá­sá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za. Ügyé­ben a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság fog dön­te­ni.