Főoldal » Hírek » Késelő biztonsági őrök – a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vár­me­gyei Főügyész­ség vádat emelt három férfi ellen halált okozó testi sér­tés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt. A fér­fi­ak egy tisza­új­vá­ro­si szó­ra­ko­zó­he­lyen ese­ten­ként biz­ton­sá­gi őri fel­ada­to­kat lát­tak el, és vitá­ba keve­red­tek az ott szü­le­tés­na­pot ünnep­lő négy sér­tett fér­fi­val. Ütle­gel­ték a sér­tet­te­ket, vala­mint szúró-vágó esz­kö­zök­kel test­szer­te meg­szúr­ták őket, az egyik sér­tett olyan súlyos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, hogy a hely­szí­nen meg­halt. 

A vád­irat sze­rint a vád­lot­tak egy tisza­új­vá­ro­si szó­ra­ko­zó­he­lyen ese­ten­ként biz­ton­sá­gi őri fel­ada­to­kat lát­tak el. 2021. szep­tem­ber hónap köze­pén a dél­utá­ni órák­tól ebben a ven­dég­lá­tó egy­ség­ben szü­le­tés­na­pot ünne­pelt négy férfi.

Az elkö­ve­tők az éjsza­kai órák­ban érkez­tek meg és szó­vál­tás­ba keve­red­tek a sér­tet­tek­kel, köl­csö­nö­sen szi­dal­maz­ták egy­mást, majd az egyik vád­lott vere­ke­dés­re hívott egy sér­tet­tet az ünnep­lő tár­sa­ság­ból. Mind­há­rom vád­lott és a négy férfi ven­dég is kimen­tek az épü­let előt­ti útsza­kasz­ra, tovább vitat­koz­tak, majd vere­ke­dés kez­dő­dött, amely során a vád­lot­tak szán­dék­egy­ség­ben ütle­gel­ték és a náluk lévő szúró-vágó esz­kö­zök­kel test­szer­te meg­szúr­ták, meg­vág­ták mind a négy fér­fit. A vere­ke­dés után azon­nal gép­jár­mű­vel távoz­tak a hely­szín­ről.

A bán­tal­ma­zás során az egyik sér­tett olyan súlyos szúrt sérü­lé­se­ket szen­ve­dett el, hogy a hely­szí­nen men­tő­el­lá­tás köz­ben meg­halt.

A továb­bi sér­tet­tek közül az egy férfi köz­vet­le­nül élet­ve­szé­lyes, másik férfi köz­ve­tet­ten élet­ve­szé­lyes szúrt sérü­lé­se­ket szen­ve­dett el, vala­mint negye­dik tár­suk­nak is 8 napon túl gyó­gyu­ló szúrt sérü­lé­sei kelet­kez­tek.

Az ügyész­ség a letar­tóz­ta­tás­ban lévő bün­tet­len elő­éle­tű vád­lot­tak­kal szem­ben bör­tön­bün­te­tést és köz­ügyek­től eltil­tást indít­vá­nyo­zott.