Főoldal » Hírek » Késsel fenyegetve próbált kirabolni egy taxist – VIDEÓVAL – a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A vád sze­rint a 38 éves férfi oda­lé­pett az autó­ban vára­ko­zó taxis­hoz, majd a sofőr olda­li abla­kon benyúl­va, egy kés­sel fenye­get­te meg a sér­tet­tet, miköz­ben az érté­ke­it köve­tel­te.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2021. már­ci­us 30-án,  dél­után, a XIV. kerü­let, Egres­sy úton, itta­san, masz­kot, szem­üve­get és kapuc­nit visel­ve oda­lé­pett egy taxis­hoz, aki az autó­já­ban vára­ko­zott. A vád­lott a sofőr olda­li lehú­zott abla­kon bekö­nyö­költ, majd a nála lévő kést még csu­kott álla­pot­ban, de jól lát­ha­tó­an a kezé­ben tart­va, fel­szó­lí­tot­ta a sér­tet­tet, hogy adja át neki a tele­fon­ját és a pén­zét. A sér­tett azt vála­szol­ta, hogy nincs nála pénz, amit a vád­lott nem hitt el, ezért továb­bi fenye­ge­tés­ként a nála lévő kést kinyi­tot­ta és azt a sér­tett felé for­dí­tot­ta.

A fenye­ge­tés hatá­sá­ra a sér­tett közöl­te, hogy a pénz a cso­mag­tar­tó­ban van, majd meg­pró­bált kiszáll­ni az autó­ból, a vád­lott azon­ban ezt nem enged­te, a gép­ko­csi ajta­ját a lábá­val vissza­nyom­ta. A sér­tett ekkor meg­pró­bál­ta fel­húz­ni az abla­kot, a vád­lott azon­ban ezt ész­lel­te, és azért, hogy ezt meg­aka­dá­lyoz­za, a kezé­ben a kés­sel benyúlt az utas­tér­be. A sér­tett­nek végül sike­rült lead­nia a vész­jel­zést, amire a disz­pé­cser min­den kör­nyé­ken tar­tóz­ko­dó taxist a hely­szín­re vezé­nyelt. A vád­lott ezt meg­hall­va meg­ijedt, és elme­ne­kült, mene­kü­lés köz­ben pedig - a nehe­zebb azo­no­sít­ha­tó­ság érde­ké­ben – a masz­kot, a szem­üve­get és a kapuc­nis fel­sőt is levet­te.

A Buda­pes­ti XIV. és XVI. Kerü­le­ti Ügyész­ség a fér­fi­val szem­ben fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett rab­lás bűn­tett kísér­le­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a bíró­ság­ra, és vele szem­ben vég­re­haj­tan­dó fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta.

Az ügy­höz kap­cso­ló­dó videó az aláb­bi lin­ke­ken elér­he­tő: