Főoldal » Hírek » Kést tartott a torkához, hogy megerőszakolhassa – a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Mis­kol­ci Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 47 éves férfi ellen sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­te és kény­sze­rí­tés ható­sá­gi eljá­rás­ban bűn­tet­te miatt.

A vád­irat sze­rint a vád­lott az álta­la már korább­ról ismert 16 éves nőt 2020 máju­sá­ban, Mis­kol­con, késő este talál­ko­zó­ra hívta azzal az ürüggyel, hogy mutat neki egy olyan házat, ahová a nő az élet­tár­sá­val beköl­töz­het­ne.

A vád­lott a nőt egy kül­vá­ro­si elha­gya­tott bok­ros rész­re csal­ta, azon­ban a sér­tett rájött arra, hogy itt nem lesz lak­ha­tá­sul szol­gá­ló ház, és el akart menni. Ekkor viszont a vád­lott elé állt, a zse­bé­ből elő­vett egy 12 cm hosszú­sá­gú kést, azt a nő nya­ká­hoz tar­tot­ta, és közöl­te vele, hogy nem szól­hat sen­ki­nek, ne sikí­toz­zon, azt kell csi­nál­nia, amit mond neki, külön­ben elvág­ja a tor­kát. Azzal is fenye­ge­tő­zött, hogy neki egyéb­ként semmi sem szá­mít, mert 30 éves bör­tön­bün­te­té­sé­ből sza­ba­dult.

A vád­lott ezután levet­te a kabát­ját, ille­tő­leg a nővel is leve­tet­te, a ruha­da­ra­bo­kat a föld­re terí­tet­te és fel­szó­lí­tot­ta a sér­tet­tet, hogy feküd­jön rájuk, majd levet­kő­zött, a sér­tett­ről is lehúz­ta a ruhá­kat, ezután sérel­mé­re sze­xu­á­lis cse­lek­ményt köve­tett el. Ezután a vissza­fe­lé úton kísér­te a sér­tet­tet, és közöl­te vele, hogy a tör­tén­te­ket nem mond­hat­ja el az élet­tár­sá­nak, a rend­őr­sé­gen sem tehet fel­je­len­tést, mert külön­ben meg­öli.

Az ügyész­ség a bün­te­tett elő­éle­tű – erő­sza­kos, több­szö­rös vissza­eső – vád­lot­tal szem­ben fegy­ház­bün­te­tést és köz­ügyek­től eltil­tást indít­vá­nyo­zott azzal, hogy a vád­lott nem bocsát­ha­tó fel­té­te­les sza­bad­ság­ra.