Főoldal » Hírek » Korrupciós bűncselekmény miatti vádemelés a NAV egyik volt vezetője ellen – a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség több­szö­rö­sen minő­sí­tett hiva­ta­li vesz­te­ge­tés elfo­ga­dá­sá­nak bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt emelt vádat a Nem­ze­ti Adó- és Vám­hi­va­tal egyik koráb­bi igaz­ga­tó­he­lyet­te­se és három társa ellen a Fővá­ro­si Tör­vény­szé­ken.

A vád­i­ra sze­rint 2016-ban az Euró­pai Unión kívül­ről érke­ző áruk köz­ve­tett vám­ke­zel­te­té­sé­vel fog­lal­ko­zó gaz­da­sá­gi tár­sa­sá­gok kép­vi­se­lő­je, az egyik cég nevé­re kiál­lí­tott üzem­anyag­kár­tyát adott át rend­sze­res hasz­ná­lat­ra a NAV egyik akko­ri veze­tő­jé­nek, aki azzal a saját tulaj­do­nú gép­ko­csi­ját ingyen tan­kol­ta.

A kép­vi­se­lő­nek a kár­tya átadá­sá­val az volt a célja, hogy a volt pénz­ügy­őr alez­re­des az álta­la veze­tett vám­igaz­ga­tó­ság ille­té­kes­sé­gi terü­le­tén tör­té­nő vám­ke­ze­lé­sek során a veze­tői beosz­tá­sa révén biz­to­sít­sa a kép­vi­selt cégek prob­lé­ma­men­tes vám­ke­ze­lé­sét.

A volt NAV veze­tő az üzem­anyag­kár­tyá­val 2016 októ­be­re és 2017 júni­u­sa között 58 alka­lom­mal, össze­sen 853.906 forin­tért tan­kolt, amely­nek ellen­ér­té­két nem fizet­te meg.

2016 decem­be­ré­ben a kép­vi­se­lő a NAV egyik jár­őré­vel meg­ál­la­po­dott abban, hogy a pénz­ügy­őr a vám­ke­ze­lé­sek szá­má­hoz iga­zo­dó rend­sze­res anya­gi jut­ta­tá­sért cse­ré­be, a beosz­tá­sá­ból eredő lehe­tő­sé­ge­it fel­hasz­nál­va, folya­ma­to­san segí­ti az álta­la köz­ve­tí­tett ügy­fe­lek kon­té­ne­re­i­nek gör­dü­lé­keny vám­ke­ze­lé­sét. A pénz­ügy­őr az impor­tá­ló cége­ket a vám­ke­ze­lés­ben köz­re­mű­kö­dés cél­já­ból a kép­vi­selt gaz­da­sá­gi tár­sa­ság­hoz irá­nyí­tot­ta és vál­lal­ta, hogy ezek­nél a cégek­nél nem foly­tat le szú­ró­pró­ba­sze­rű vám­el­len­őr­zé­se­ket.

Az érin­tett gaz­da­sá­gi tár­sa­ság kép­vi­se­lő­je ezen meg­ál­la­po­dás­nak meg­fe­le­lő­en 2016 decem­be­re és 2017 augusz­tu­sa között több alka­lom­mal, leg­alább 285.000 forin­tot adott át a pénz­ügy­őr főtörzs­őr­mes­ter­nek. A kor­rup­ci­ós ügy­le­tet a járőr akko­ri élet­tár­sa is támo­gat­ta, a vesz­te­ge­té­si pénz­ből ő is része­sült.

A nyo­mo­zás során a volt veze­tő tény­be­li beis­me­rő val­lo­mást tett, míg a vám­ke­ze­lé­sek­nél eljá­ró pénz­ügy­őr és élet­tár­sa tagad­ta a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét. Az érin­tett cégek kép­vi­se­lő­je­ként eljá­ró sze­mély bűnös­ség­re kiter­je­dő, beis­me­rő val­lo­mást tett az ügy­ben.

A volt igaz­ga­tó­he­lyet­tes ter­hé­re rótt veze­tő beosz­tá­sú sze­mély által az elő­nyért a hiva­ta­li hely­ze­té­vel egyéb­ként vissza­él­ve elkö­ve­tett hiva­ta­li vesz­te­ge­tés elfo­ga­dá­sá­nak bűn­tet­te öt évtől tíz évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­te­ten­dő.