Főoldal » Hírek » Közel 20 millió forintot csalt ki a sértettektől – a Baranya Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Pécsi Járá­si Ügyész­ség foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett, jelen­tős kárt okozó csa­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat egy nő ellen, aki három sér­tet­től 5 év alatt közel 20 mil­lió forin­tot csalt ki hitel­ügy­in­té­zés címén.

A 64 éves nő szak­kép­zett­ség­gel, mun­ka­hellyel, rend­sze­res jöve­de­lem­mel nem ren­del­ke­zett, pénz­ügyi, banki kap­cso­la­tai nem vol­tak, özve­gyi nyug­dí­já­ból élt. Koráb­ban hason­ló bűn­cse­lek­mé­nyek miatt már több­ször elítél­ték.

A nő 2015. évben ismer­te meg az akkor 73 éves sér­tet­tet, aki­nek azt állí­tot­ta, hogy jó kül­föl­di banki kap­cso­la­tok­kal ren­del­ke­zik, befek­te­té­sek­ben jár­tas, így a sér­tett­nek a befek­te­té­sé­hez nagyobb össze­gű kül­föl­di hitelt tud intéz­ni. A meg­be­szé­lé­sük során a vád­lott azt állí­tot­ta, hogy egy sváj­ci hitelt igé­nyelt magá­nak, és ha őt ebben anya­gi­lag támo­gat­ja a sér­tett, úgy segít neki is ked­ve­ző hitelt intéz­ni kül­föl­di kap­cso­la­tai révén. A sér­tett a csaló állí­tá­sa­it elhit­te, majd 2016. évtől kez­dő­dő­en négy éven keresz­tül közel 1,8 mil­lió forin­tot adott át az elkö­ve­tő­nek.

Ezen sér­tet­ten keresz­tül került kap­cso­lat­ba a nő az ügy másik két káro­sult­já­val. Az egyik­nek azt állí­tot­ta, hogy nap­erő­mű par­kot kíván lét­re­hoz­ni, ezért tőle nap­erő­mű rend­szer meg­va­ló­sí­tá­sá­ra kért aján­la­tot. Az elkö­ve­tő szán­dé­ka a meg­ren­delt aján­lat­tal az volt, hogy magát jól menő vál­lal­ko­zó­nak tün­tes­se fel. Ezt köve­tő­en a nő a sér­tett­nek elő­ad­ta, hogy ked­vez­mé­nyes kül­föl­di hitel­le­he­tő­sé­get tud sze­rez­ni, mely­nek érvé­nye­sí­té­sé­hez külön­bö­ző össze­ge­ket kért a sér­tet­től. Négy év alatt össze­sen több, mint 6.6 mil­lió forin­tot csalt ki a vád­lott.

Az ügy har­ma­dik sér­tett­jé­nek a nő azt mond­ta, hogy segít egy 5 mil­lió eurós hitel inté­zés­ben, így négy év alatt össze­sen több, mint 12 mil­lió forin­tot csalt ki áldo­za­tá­tól.

Az elkö­ve­tő cse­lek­mé­nye több­rend­be­li, foly­ta­tó­la­go­san, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett jelen­tős kárt okozó csa­lás bűn­tet­té­nek a meg­ál­la­pí­tá­sá­ra alkal­mas, mely­nek bün­te­té­si téte­le 2 évtől 8 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés.

A vád­lott ugyan­ilyen jel­le­gű bűn­cse­lek­mény miatt kisza­bott jog­erős sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­té­sét tölti.