Főoldal » Hírek » Lámpát lopott szuvenírként a szerb férfi Siófokon – a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sió­fo­ki Járá­si Ügyész­ség kisebb érték­re, dolog elle­ni erő­szak­kal elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a szerb fér­fi­val szem­ben, aki­nek - a vád sze­rint - meg­tet­szet­tek az egyik sió­fo­ki szó­ra­ko­zó­hely egye­di lám­pái, ezért ellop­ta azo­kat.

A vád sze­rint a vád­lott 2020 nya­rán a pár­já­val nya­ralt az egyik sió­fo­ki hotel­ben, ami­kor meg­tet­szet­tek neki a szom­szé­dos pub falá­ra fel­sze­relt egye­di ková­csolt­vas lám­pák. A férfi ezért a haj­na­li órák­ban 3 db - egyen­ként 50.000,-Ft. érté­kű - fali­kart kéz­zel lefe­szí­tet­te úgy, hogy a lám­pá­kat az elekt­ro­mos veze­ték­ről is lesza­kí­tot­ta.

A férfi a lopott lám­pá­kat ezután gép­ko­csi­já­ba pakol­ta, majd elhaj­tott a hely­szín­ről. A férfi rövid időn belül vissza­tért Szer­bi­á­ba, ezért a gya­nú­sí­tot­ti kihall­ga­tá­sa is jog­se­gély útján tör­tént. Az elkö­ve­tő kilé­té­nek meg­ál­la­pí­tá­sát segí­tet­te, hogy a tör­tén­te­ket a szó­ra­ko­zó­hely biz­ton­sá­gi kame­rá­ja is rög­zí­tet­te.

Az ügyész­ség a Sió­fo­ki Járás­bí­ró­ság­ra benyúj­tott vád­ira­tá­ban a fér­fi­val szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt azzal, hogy annak vég­re­haj­tá­sát pró­ba­idő­re füg­gessze fel. 

A fotó­kat rész­ben a nyo­mo­zó ható­ság, rész­ben a szó­ra­ko­zó­hely biz­ton­sá­gi kame­rá­ja rög­zí­tet­te.