Főoldal » Hírek » Láncfűrésszel ment éjszakai számonkérésre a vádlott- a Veszprém Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Magán­lak­sér­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat a Pápai Járá­si Ügyész­ség azzal a 19 éves fér­fi­val szem­ben, aki éjjel, bekap­csolt moto­ros lánc­fű­résszel akart bejut­ni a falu­já­ban lévő egyik házba, hogy az ott tar­tóz­ko­dó kis­ko­rú fiút, akire hara­gu­dott, meg­ke­res­se.

A vád­irat­ban fog­lal­tak sze­rint az egyik Pápa kör­nyé­ki falu­ban élő fia­tal férfi azért hara­gu­dott a fiúra, mert az a 13 éves húga iránt érdek­lő­dött. Egy 2020. már­ci­u­si, késő esti ita­lo­zás után pedig indu­la­tai odáig ragad­ták, hogy rövid­del éjfél után elha­tá­roz­ta, fel­ke­re­si a kis­ko­rút, aki­ről tudta, hogy egy falu­be­li­jé­nél lakik.

A vád­lott előbb azon­ban ott­hon magá­hoz vett egy moto­ros lánc­fű­részt, s azzal ment a sér­tett házá­hoz. A nyi­tott kerí­tés­ka­pun át aka­dály­ta­la­nul beju­tott az udvar­ba, majd bekap­csol­ta a fűrészt, s azzal pró­bál­ta kinyit­ni a ház bejá­ra­ti ajta­ját, melyen két vágást is ejtett, köz­ben pedig azt kia­bál­ta a ház­ban tar­tóz­ko­dók­nak, hogy „Meg­hal­tok, most meg­dög­lö­tök kutyák!”.

A ház­ban ezalatt hár­man tar­tóz­kod­tak, köz­tük az ingat­lan tulaj­do­no­sa, illet­ve a kis­ko­rú fiú, akik a lánc­fű­rész hang­já­ra, vala­mint a vád­lott kia­bá­lá­sá­ra fel­éb­red­tek és az ajtó­hoz men­tek, de attól tart­va, hogy a fűrész­től bán­tó­dá­suk esik, nem nyi­tot­ták ki.

A vád­lott, mint­hogy a fűrész segít­sé­gé­vel nem tudott bejut­ni, azt letet­te a föld­re, s vál­lal törte be a bejá­ra­ti ajtót, mely­nek követ­kez­té­ben beju­tott a lakás­ba, ahol azon­ban a két férfi és a kis­ko­rú fiú lefog­ta.   

A tör­tén­te­ket az elkö­ve­tő közel­ben lakó édes­any­ja meg­hal­lot­ta, és a sér­tett házá­hoz ment, majd fiá­val együtt távo­zott a hely­szín­ről.

Az ügyész­ség vád­ira­tá­ban tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra és az elkö­ve­tő­vel szem­ben pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt a Pápai Járás­bí­ró­ság­nak.