Főoldal » Hírek » Lefejelte a vásárlót, aki csak a dohányboltba akart bemenni – videóval – a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség garáz­da­ság vét­sé­ge miatt emelt vádat azzal a fér­fi­val szem­ben, aki 2021 júli­u­sá­ban egy dohány­bolt előtt bán­tal­ma­zott egy másik fér­fit, aki szóvá tette, hogy nem tud bemen­ni tőle az üzlet­be.

A 25 éves vád­lott már a reg­ge­li órák­tól kez­dő­dő­en sze­szes italt fogyasz­tott, majd egy kapos­vá­ri dohány­bolt­hoz érke­zett, ahol a bejá­rat­hoz veze­tő lép­csőn fog­lalt helyet. Nem sok­kal később egy idő­sebb férfi kerék­pár­ral érke­zett az üzlet­hez, és meg­kér­te a vád­lot­tat – aki elfog­lal­ta a bejá­rat­hoz veze­tő utat – hogy enged­je be a bolt­ba. A vád­lott ettől rend­kí­vül indu­la­tos­sá vált, majd a kiala­kult szó­vál­tás hevé­ben az arcán meg­fe­jel­te a másik fér­fit, aki­nek ettől vérez­ni kez­dett az orra.

A továb­bi bán­tal­ma­zás­nak az vetett véget, hogy a vád­lot­tat a hely­szí­nen tar­tóz­ko­dó isme­rő­sei szét­vá­lasz­tot­ták az idő­sebb fér­fi­tól. A nyolc napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szen­ve­dő idő­sebb férfi a könnyű testi sér­tés vét­sé­ge miatt nem kíván­ta a vád­lott meg­bün­te­té­sét, ezért nem ter­jesz­tett elő magán­in­dít­ványt.

A Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság­hoz benyúj­tott vád­ira­tá­ban az ügyész­ség pénz­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a vád­lot­tal szem­ben.

Az ese­mé­nye­ket a dohány­bolt biz­ton­sá­gi kame­rá­ja rög­zí­tet­te.