Főoldal » Egyéb kategória » Letartóztatásba került az embert és állatot is bántalmazó férfi

A Veszp­rém Megyei Főügyész­ség garáz­da­ság és lopás vét­sé­ge, vala­mint állat­kín­zás bűn­tet­te miatt a letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a 26 éves deve­cse­ri fér­fi­nak, aki 2019. szep­tem­ber 4-én mobil­te­le­font lopott, majd a helyi busz­pá­lya­ud­va­ron a volt élet­tár­sát bán­tal­maz­ta, más­nap pedig a 4 hóna­pos kutyá­já­val vég­zett.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint az elkö­ve­tő az esti órák­ban a vas­ka­pun keresz­tül isme­rő­sei csalà­di házának udva­rá­ba mászott, és rán­gat­ni kezd­te a bejá­ra­ti ajtót. Miu­tán azt kinyi­tot­ták neki, a férfi besza­ladt a házba, a szo­bá­ban magá­hoz vett egy kisebb érté­kű mobil­te­le­font, és azzal elfu­tott.

A férfi ezt köve­tő­en, este nyolc óra körül a busz­pá­lya­ud­va­ron talál­ko­zott a volt élet­tár­sá­val, akivel szó­vál­tás­ba került, majd több­ször meg­ütötte, meg­rúgta. A nő végül a váró­ter­mi büfé dol­go­zó­já­tól kért segít­sé­get, s annak mobil­te­le­fon­ján érte­sí­tet­te a rend­őr­sé­get. A gya­nú­sí­tott ekkor is bán­tal­maz­ta a sér­tet­tet, majd a váró­te­rem­ből kiment, távo­zá­sa­kor pedig a büfé abla­kát beütöt­te. A sér­tett a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben nyolc napon belül gyó­gyu­ló zúzó­dá­sos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, de emi­att nem kérte a volt élet­tá­rás­nak meg­bün­te­té­sét.

A férfi a busz­pá­lya­ud­va­ron az elő­ző­leg eltu­laj­do­ní­tott mobil­te­le­font eldob­ta, melyet a rend­őr­ség lefog­lalt, így a lopás­sal oko­zott kár meg­té­rült.

Az elkö­ve­tő más­nap dél­előtt 4 hóna­pos kutyá­ját magá­val vitte az egyik kávé­zó­ba, ahol az állat be akart bújni a sütő mellé, mire a férfi az ölébe vette, majd ököl­lel kétszer tarkón ütöt­te úgy, hogy az állat nyü­szí­tett és reme­gett, az orra pedig vérez­ni kez­dett. A gya­nú­sí­tott ezt köve­tő­en távo­zott az üzlet­ből. A férfi dél­után egy óra körül ismét bán­tal­maz­ta az álla­tot, azt a nyak­bő­ré­nél fogva fel­emel­te és a föld­höz vágta, majd ami­kor el akart futni, több­ször nagy erő­vel bele­rú­gott. A kutya a bán­tal­ma­zást köve­tő rövid időn belül elpusz­tult.  

A nyo­mo­zá­si bíró az ügyé­szi indít­vány­nak helyt adott, és a ter­helt letar­tóz­ta­tá­sát egy hónap­ra elren­del­te.