Főoldal » Hírek » Letartóztatásban a bírókat és ügyészt fenyegető nő – a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki a 42 éves nőt, és indít­vá­nyoz­ta letar­tóz­ta­tá­sát.

A Csongrád-Csanád megyei nő ellen külön­bö­ző bün­te­tő­ügyek indul­tak – zak­la­tás, testi sér­tés és hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te, vala­mint garáz­da­ság és ron­gá­lás vét­sé­ge miatt – ame­lyek­ben a bíró­ság töb­bek között vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés­re ítél­te.

A nő az ügy­dön­tő hatá­ro­za­tok kihir­de­té­sét köve­tő­en, 2021. ápri­li­sá­tól inter­ne­tes üze­net­kül­dő alkal­ma­zá­son keresz­tül fenye­ge­tő és zak­la­tó jel­le­gű üze­ne­te­ket kül­dött az ügyé­ben eljá­ró bírók­nak.

A szö­ve­ges és hang­üze­ne­tek­ben trá­gár módon szi­dal­maz­ta a hiva­ta­los sze­mé­lye­ket, közöl­te, hogy bár­mi­kor meg­ta­lál­ja őket, min­dent tud a magán­éle­tük­ről, – ezt nyo­ma­té­ko­sít­va konk­rét ada­to­kat is meg­je­lölt – és a bíró­kat vala­mint csa­lád­ju­kat több alka­lom­mal meg­ölés­sel fenye­get­te.

A bírók­nak meg­kül­dött üze­ne­tek­ben a nő a vád­ira­tot, illet­ve más ügyész­sé­gi ira­tot kiad­má­nyo­zó ügyészt is szi­dal­ma­zott, vala­mint azt üzen­te neki, hogy vér fog foly­ni, min­den­ki meg fog bűn­hőd­ni, és innen­től nem érdek­li az ügyész élete.

A nő ellen jelen­leg is bün­te­tő­el­já­rás van folya­mat­ban zak­la­tás és becsü­let­sér­tés vét­sé­ge miatt, amely ügy­ben 2020 decem­be­re óta bűn­ügyi fel­ügye­let és távol­tar­tás hatá­lya alatt áll.

A nyo­mo­zó ügyész­ség 2021. júni­us 25-én elren­del­te a nő őri­ze­tét és gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki három rend­be­li, hiva­ta­los sze­mély sérel­mé­re, hiva­ta­li tevé­keny­sé­gé­vel össze nem egyez­tet­he­tő helyen vagy idő­ben erő­sza­kos bün­te­ten­dő cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­vel fenye­get­ve meg­va­ló­sí­tott zak­la­tás bűn­tet­te és becsü­let­sér­tés vét­sé­ge miatt.

A gya­nú­sí­tott a ter­hé­re rótt bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sét elis­mer­te.

A Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­ság 2021. júni­us 27-én az ügyé­szi indít­vány­nak meg­fe­le­lő­en elren­del­te az elkö­ve­tő letar­tóz­ta­tá­sát. A vég­zés ellen jog­or­vos­lat­tal nem éltek, ezért az vég­le­ges­sé vált.