Főoldal » Hírek » Letartóztatásban a vendéglátójának féltékenységből életveszélyes sérülést okozó nő – a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Főügyész­ség indít­ványt tett egy 24 éves kecs­ke­mé­ti nő letar­tóz­ta­tá­sá­ra, élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt.

A ren­del­ke­zés­re álló ada­tok sze­rint a nő 2021. augusz­tus 23-án egy bará­ti össze­jö­ve­te­len meg­hí­vott­ként volt jelen a sér­tett hölgy mező­tú­ri laká­sán.

Az este folya­mán a gya­nú­sí­tott nő leit­ta­so­dott és fél­té­keny­ség­ből eredő szó­vál­tást köve­tő­en rátá­madt ven­dég­lá­tó­já­ra, aki­nek ököl­lel több­ször az arcá­ba csa­pott.

A bán­tal­ma­zott nő az üté­sek ere­jé­től egyen­sú­lyát veszt­ve elesett. A fel­dü­hö­dött gya­nú­sí­tott azon­ban ennek elle­né­re sem hagyott fel a táma­dás­sal, nagy erő­vel mell­ka­son rúgta a pad­lón fekvő sér­tet­tet.

A rúgás követ­kez­té­ben a sér­tett­nek soro­zat­bor­da­tö­ré­se, s annak foly­tán élet­ve­szé­lyes­nek minő­sü­lő sérü­lé­se kelet­ke­zett.

Az ügyész­ség azért indít­vá­nyoz­ta a több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű nő letar­tóz­ta­tá­sát, mert fenn­áll annak a veszé­lye, hogy sza­bad­lá­bon hagyá­sa ese­tén a vár­ha­tó bün­te­tés­től tart­va elszök­ne, elrej­tőz­ne a ható­sá­gok elől, ille­tő­leg újabb szán­dé­kos bűn­cse­lek­ményt követ­ne el.  

Az ügyész­ség indít­vá­nya alap­ján a Szol­no­ki Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja elren­del­te a nő letar­tóz­ta­tá­sát.

A gya­nú­sí­tott és védő­je fel­leb­be­zé­se foly­tán a Szol­no­ki Tör­vény­szék, mint másod­fo­kú bíró­ság fog vég­le­ge­sen dön­te­ni a letar­tóz­ta­tás­ról.