Főoldal » Hírek » Letartóztatták a helyszínről elmenekülő gázolót – a Nógrád Megyei Főügyészég sajtóközleménye

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség köz­le­ke­dé­si ügyé­szé­nek indít­vá­nya alap­ján a Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja elren­del­te annak a 29 éves szlo­vák állam­pol­gár­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, aki 2021. júli­us 14-én éjjel Nagy­oro­szi­ban elütött, majd az úton hagyott egy gya­lo­gost, aki a bal­eset követ­kez­té­ben később éle­tét vesz­tet­te.

A szlo­vá­ki­ai férfi 2021. júli­us 14-én 01:55 óra­kor sze­mély­gép­ko­csi­ját vezet­ve érke­zett Patak köz­ség felől Nagy­oro­szi­ba, ahol egy köz­vi­lá­gí­tás­sal meg­vi­lá­gí­tott útsza­ka­szon elütött egy 18 éves gya­lo­gost.

A bal­eset után a jár­mű­ből ki sem száll­va meg­for­dult és elhaj­tott Patak irá­nyá­ba anél­kül, hogy a tőle elvár­ha­tó segít­sé­get nyúj­tot­ta volna az álta­la elő­idé­zett veszély­hely­zet­ben meg­sé­rült gya­lo­gos részé­re.

Mint­egy fél óra múlva érke­zett a hely­szín­re egy másik autó, mely­nek sofőr­je még tudott beszél­ni a segít­sé­get kérő sér­tet­tel, de az álta­la kihí­vott men­tők már nem tud­ták élet­ben tar­ta­ni a fia­talt.

A bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét köve­tő­en lefoly­ta­tott for­ró­nyo­mos intéz­ke­dé­sek, a beszer­zett kame­ra­fel­vé­te­lek elem­zé­se és a továb­bi adat­szer­ző tevé­keny­ség ered­mé­nye­ként a nyo­mo­zó ható­ság előbb azo­no­sí­tot­ta a bal­eset­ben részes jár­mű­vet, majd fel­de­rí­tet­te a jár­mű­ve­ze­tő sze­mély­azo­nos­sá­gát. A sze­mély­gép­ko­csit lefog­lal­ták, a fér­fit pedig 2021. júli­us 17-én elfog­ták és őri­zet­be véte­le mel­lett halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­gé­vel, vala­mint segít­ség­nyúj­tás elmu­lasz­tá­sá­nak a veszély­hely­ze­tet elő­idé­ző által elkö­ve­tett bűn­tet­té­vel gya­nú­sí­tot­ták meg.

Mivel a gya­nú­sí­tott a fele­lős­ség­re vonás alóli kibú­vás cél­já­ból elme­ne­kült a hely­szín­ről, a szö­ké­se veszé­lye miatt a Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség köz­le­ke­dé­si ügyé­sze indít­ványt tett a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sá­ra, melyet a nyo­mo­zá­si bíró el is ren­delt.

A vég­zést az ügyész, a gya­nú­sí­tott és védő­je is tudo­má­sul vette, így a dön­tés vég­le­ges.