Főoldal » Hírek » Letartóztatták a kispesti zsarolással gyanúsított párost – a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye- fotókkal

A Fővá­ro­si Főügyész­ség indít­vá­nya alap­ján elren­del­te a bíró­ság a letar­tóz­ta­tá­sát annak a páros­nak, akik mil­li­ós örök­ség meg­szer­zé­se cél­já­ból tar­tot­tak fogva két fér­fit egy lakás­ban. 

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint egy 26 éves fér­fit és egy 38 éves nőt két férfi isme­rő­sük befo­gad­ta a XIX. kerü­le­ti ott­ho­nuk­ba. A befo­ga­dot­tak tudo­mást sze­rez­tek arról, hogy egyik ven­dég­lá­tó­juk 8 mil­lió forin­tot örö­költ. Az örök­ség meg­szer­zé­se érde­ké­ben a ter­hel­tek 2020. decem­ber 17-26. között a saját laká­suk­ban bezár­va tar­tot­ták ven­dég­lá­tó­i­kat, több plusz zárat sze­rel­tek az ajtó­ra és elvet­ték a két férfi mobil­te­le­fon­ja­it. A 26 éves férfi bán­tal­maz­ta és gumi­lö­ve­dé­kes fegy­ver­rel fenye­get­te is az örö­köst, illet­ve bal­tá­val és kala­páccsal fenye­get­te mind­két sér­tet­tet. Az örö­kös a fenye­ge­tés és bán­tal­ma­zás hatá­sá­ra végül 5,7 mil­lió forin­tot utal­ta­tott át a 26 éves férfi hoz­zá­tar­to­zó­já­nak szám­lá­já­ra.

A XIX. kerü­le­ti nyo­mo­zók a párost 2021. janu­ár 7-én elfog­ták és gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ták ki élet vagy testi épség elle­ni fenye­ge­tés­sel elkö­ve­tett zsa­ro­lás bűn­tet­te miatt, amellyel a nő bűn­se­géd­ként gya­nú­sít­ha­tó, vala­mint két rend­be­li sze­mé­lyi sza­bad­ság meg­sér­té­sé­nek bűn­tet­te miatt.

A nyo­mo­zó ható­ság elő­ter­jesz­té­se alap­ján a Fővá­ro­si Főügyész­ség indít­ványt tett a gya­nú­sí­tot­tak letar­tóz­ta­tá­sá­ra, figye­lem­mel arra, hogy meg­ala­po­zott­nak látta a szökés-elrejtőzés, a bizo­nyí­tás meg­ne­he­zí­té­se és a bűn­is­mét­lés veszé­lyét.

A nyo­mo­zá­si bíró a letar­tóz­ta­tást, az indít­vány indo­ka­i­val egyet­ért­ve, egy hónap­ra elren­del­te, a vég­zés – gya­nú­sí­tot­ti és védel­mi fel­leb­be­zés miatt – nem vég­le­ges