Főoldal » Archív » Lézerfénnyel vakította el egy repülőgép pilótáját, vádat emeltek ellene

A Gyu­lai Járá­si Ügyész­ség köz­le­ke­dés biz­ton­sá­ga elle­ni bűn­tett miatt emelt vádat egy 44 éves, bün­tet­len, béké­si férfi ellen, aki 2019 már­ci­u­sá­ban lakó­há­za abla­ká­ból lézer­fénnyel vakí­tott el egy piló­tát.

A Békés­csa­bai Repü­lő­tér lég­te­ré­ben vég­zett tanu­ló­re­pü­lést 2019. már­ci­us 20-án, éjsza­ka, egy okta­tó­pi­ló­ta és repü­lő­gép­pa­rancs­nok irá­nyí­tá­sa mel­lett egy tanu­ló­pi­ló­ta. A lég­tér­ben ekkor két másik légi jármű is repült.

A vád sze­rint a vád­lott a repü­lő­tér kifu­tó­pá­lyá­já­tól mint­egy 7 kilo­mé­ter­re fekvő tanyá­já­nak egyik eme­le­ti szo­bá­já­ban tar­tóz­ko­dott, ami­kor 22 óra 15 perc körül ész­lel­te a köze­le­dő repü­lő­gé­pe­ket. A férfi a nyi­tott abla­kon keresz­tül, egy zöld fényt kibo­csá­tó léze­res irány­zék­kal, leg­alább 3 alka­lom­mal, cél­zot­tan a tőle 5-6 km távol­ság­ra lévő, nagy­já­ból 400 m magas­sá­gon repü­lő, a tanu­ló által veze­tett repü­lő­gép irá­nyá­ba vilá­gí­tott.

A léze­res irány­zék által kibo­csá­tott fény elta­lál­ta a tanu­ló­pi­ló­ta sze­mét, a szeme káp­ráz­ni kez­dett, éles­lá­tá­sa idő­le­ge­sen meg­szűnt, még a repü­lő­gép műsze­re­it sem tudta leol­vas­ni, így a repü­lő­gé­pet nem tudta tovább irá­nyí­ta­ni, az okta­tó­nak kel­lett átven­ni a repü­lő­gép veze­té­sét. A vád­lott által hasz­nált léze­res irány­zék zöld fénye szem­be vilá­gít­va 5-6 km távol­ság­ból is alkal­mas volt látás­za­var, szem­káp­rá­zás oko­zá­sá­ra, 56 méte­ren belül szem­ká­ro­so­dást okoz. A vád­lott cse­lek­mé­nyé­vel a légi köz­le­ke­dés biz­ton­sá­gát, a piló­ták éle­tét veszé­lyez­tet­te.

A Gyu­lai Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tá­ban azt indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság a fér­fi­val szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést szab­jon ki, koboz­za el a lézer­lám­pát és köte­lez­ze őt a nyo­mo­zás során fel­me­rült több mint 250.000 forin­tos bűn­ügyi költ­ség meg­fi­ze­té­sé­re. Az eljá­rás a Béké­si Járás­bí­ró­ság előtt foly­ta­tó­dik.