Főoldal » Hírek » Meztelenül fosztotta ki az idős nőt annak saját házában- a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nya alap­ján a Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja elren­del­te annak a 21 éves end­re­fal­vai fér­fi­nek a letar­tóz­ta­tá­sát, aki egy 92 éves nő házá­ban muto­gat­ta nemi szer­vét, majd kifosz­tot­ta a sér­tet­tet.

A gya­nú­sí­tott 2021 novem­be­ré­ben ittas álla­pot­ban elha­tá­roz­ta, hogy a 92 éves, meg­rom­lott egész­sé­gi álla­pot­ban lévő sér­tet­től pénzt sze­rez. A háza nyi­tott kapu­ján át bement az idős nőhöz, majd letolt nad­rág­gal az ágyá­ra ült és meg­kér­te, hogy simo­gas­sa meg a nemi szer­vét. A sér­tett erre nem volt haj­lan­dó és távo­zás­ra szó­lí­tot­ta fel az ittas fia­talt, ám az ehe­lyett letolt nad­rág­gal sétál­gat­ni kez­dett a szo­bá­ban. Eköz­ben ész­re­vet­te, hogy a rémült, idős sér­tett pénz­tár­cá­ja a pár­ná­ja alatt van elrejt­ve, elvet­te a benne lévő 4500 Forin­tot, majd távo­zott.

A nyo­mo­zó ható­ság a fér­fit sze­mé­rem­sér­tés vét­sé­ge és kifosz­tás bűn­tet­te elkö­ve­té­sé­vel gya­nú­sí­tot­ta meg.

Az ügyész­ség indít­ványt tett a férfi letar­tóz­ta­tá­sá­ra, melyet a nyo­mo­zá­si bíró – a bűn­is­mét­lés meg­aka­dá­lyo­zá­sa érde­ké­ben – egy hónap­ra elren­delt. A dön­tés ellen a gya­nú­sí­tott fel­leb­be­zést jelen­tett be, ezért az még nem vég­le­ges.

A rend­őr­ség beszá­mo­ló­ja az aláb­bi lin­ken érhe­tő el:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/orizetben-a-kifosztas-gyanusitottja-0