Főoldal » Hírek » Milliós tételben ígért orvosi gumikesztyűket a letartóztatott csaló -a Veszprém Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Tár­sá­val együtt 10 mil­lió darab, orvo­si vizs­gá­la­tok­hoz is hasz­ná­la­tos gumi­kesz­tyű szál­lí­tá­sá­nak ígé­re­té­vel, közel 30 mil­lió forint­tal káro­sí­tott meg egy céget az a férfi, aki­nek letar­tóz­ta­tá­sá­ra indít­ványt tett a Veszp­ré­mi Járá­si Ügyész­ség.

A nyo­mo­zás eddi­gi ada­tai sze­rint a már több­ször bün­te­tett 47 éves férfi, aki a leg­utób­bi, csa­lás miatt kisza­bott bör­tön­bün­te­té­sé­ből idén augusz­tus­ban sza­ba­dult, októ­ber ele­jén a tár­sá­val együtt egy bejegy­zés előtt álló veszp­ré­mi cég kép­vi­se­lő­je­ként össze­sen 317,5 mil­lió forint érték­ben, 10 mil­lió orvo­si gumi­kesz­tyű szál­lí­tá­sá­ra kötött szer­ző­dést egy buda­pes­ti gaz­da­sá­gi tár­sa­ság­gal.

A meg­ren­de­lő 2020. októ­ber 14-én 27 940 000 forint elő­le­get utalt át a gya­nú­sí­tott szám­lá­já­ra, melyet a férfi fel­vett, majd a pénzt tár­sá­val együtt a saját cél­ja­ik­ra for­dí­tot­ták. A tel­je­sí­tés idő­pont­ját ezután több­ször módo­sí­tot­ták, állí­tá­suk sze­rint a kesz­tyű­ket Auszt­ri­á­ból sze­rez­ték volna be, mely iránt azon­ban sem­mi­lyen intéz­ke­dést nem tet­tek, mint­hogy ez már a szer­ző­dés meg­kö­té­se­kor sem állt a szán­dé­kuk­ban.

A Bala­ton­fü­re­di Rend­őr­ka­pi­tány­ság jelen­tős kárt okozó csa­lás bűn­tet­te miatt vonta fele­lős­ség­re a fér­fit, aki­vel szem­ben fenn­áll a gya­nú­ja, hogy a tár­sá­val együtt más csa­lá­sok elkö­ve­té­sé­ben is részt vett.

A férfi letar­tóz­ta­tá­sát a Veszp­ré­mi Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja az ügyész­ség indít­vá­nyá­val egye­ző­en a szö­kés és a bűn­is­mét­lés, vala­mint a bizo­nyí­tás meg­ne­he­zí­té­sé­nek veszé­lye miatt egy hónap idő­tar­tam­ra elren­del­te. A letar­tóz­ta­tást elren­de­lő vég­zést az ügyész és a gya­nú­sí­tott is tudo­má­sul vette, azon­ban az ülé­sen a védő nem volt jelen, így a vég­zés nem vég­le­ges.

A férfi társa, akit a nyo­mo­zó ható­ság mások sérel­mé­re elkö­ve­tett csa­lá­sok miatt már koráb­ban kihall­ga­tott gya­nú­sí­tott­ként, szin­tén letar­tóz­ta­tás­ban van.