Főoldal » Hírek » Mindkét sofőr felelhet az öt személy sérülésével járó nógrádi balesetért – FOTÓVAL – a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat egy 40 és egy 26 éves Nóg­rád megyei fér­fi­val szem­ben, akik gép­ko­csi­ve­ze­tő­ként ket­ten együt­te­sen okoz­tak egy öt sze­mély sérü­lé­sé­vel járó bal­ese­tet.

A vád sze­rint a 26 éves férfi 2019. októ­ber 31-én dél­ben egy Nóg­rád megyei kis­te­le­pü­lés lakott terü­le­tén vezet­te sze­mély­gép­ko­csi­ját, mel­let­te fele­sé­ge, mögöt­tük egy­éves kis­lá­nyuk ült. A férfi 69-75 km/h sebes­ség­gel haj­tott, ami­kor ész­lel­te, hogy előt­te egy par­ko­ló kis­te­her­gép­ko­csi elin­dul, majd beka­nya­ro­dik elé – annak 40 éves veze­tő­je ugyan­is egy bal olda­li autó­be­haj­tó­ra kanya­rod­va akart meg­for­dul­ni.

A sze­mély­gép­ko­csi veze­tő­je az elé kanya­ro­dó jármű lát­tán fékez­ni kez­dett, az ütkö­zést azon­ban nem tudta elhá­rí­ta­ni.

A bal­eset követ­kez­té­ben a 26 éves férfi lánya csuk­ló­tö­rést szen­ve­dett, a két sofőr és mind­ket­tő­jük utasa könnyeb­ben sérült, a jár­mű­vek pedig meg­ron­gá­lód­tak.

A vád­eme­lő ügyész­ség sze­rint a bal­eset oka egy­részt a kis­te­her­gép­ko­csi veze­tő­jé­nek figyel­met­len­sé­ge volt, hiszen nem ész­lel­te az elin­du­lá­sa­kor 90 méter távol­ság­ra, a balra kanya­ro­dá­sá­nak meg­kez­dé­se­kor pedig már csak 40 méter távol­ság­ra köze­le­dő sze­mély­gép­ko­csit, hol­ott az a bal külső vissza­pil­lan­tó tükör­ben jól lát­ha­tó volt. A bal­eset azon­ban a beka­nya­ro­dó sofőr figyel­met­len­sé­ge elle­né­re sem követ­ke­zett volna be, ha az elő­zést meg­kez­dő vád­lott hala­dá­sa során a meg­en­ge­dett sebes­sé­get nem lépi túl, ugyan­is ha leg­fel­jebb 50 km/h sebes­ség­gel haladt volna, az elé kanya­ro­dó jármű mögött las­sí­tó féke­zés­sel is meg­ál­lít­hat­ta volna gép­ko­csi­ját.

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség köz­le­ke­dé­si ügyé­sze így mind­két gép­ko­csi­ve­ze­tőt meg­vá­dol­ta köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­gé­vel, vád­ira­tá­ban mind­ket­tő­jük­kel szem­ben pénz­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra és a 160.000 forin­tos bűn­ügyi költ­ség egye­tem­le­ges meg­fi­zet­te­té­sé­re tett indít­ványt.

Az ügy­ben a Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság fog dön­te­ni.

A bal­eset hely­szí­nén készült rend­őr­sé­gi fotó az aláb­bi lin­ken érhe­tő el: http://www.police.hu/sites/default/files/hnl%204_295.jpg