Főoldal » Hírek » Napokon keresztül ütlegelte élettársát – fotókkal – a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Fonyó­di Járá­si Ügyész­ség testi sér­tés vét­sé­gé­vel, becsü­let­sér­tés­sel elkö­ve­tett kap­cso­la­ti erő­szak bűn­tet­te és fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a fér­fi­val szem­ben, aki napo­kon át bán­tal­maz­ta élet­tár­sát nem csak az ott­ho­nuk­ban, hanem az utcán is.

A vád sze­rint a bün­te­tett elő­éle­tű vád­lott 2017 évtől volt élet­tár­sa a sér­tett­nek, azon­ban a kap­cso­la­tuk köl­csö­nös fél­té­keny­ség miatt annyi­ra meg­rom­lott, hogy a nő 2021 augusz­tu­sá­ban haza­köl­tö­zött szü­le­i­hez.

A férfi ezt nem hagy­ta annyi­ban, mivel pár nap múlva rábe­szél­te a sér­tet­tet, hogy men­jen vissza hozzá. A vissza­köl­tö­zés azon­ban nem ala­kult jól, tovább­ra is vesze­ked­tek, de a vád­lott már nem elé­ge­dett meg a ver­bá­lis agresszi­ó­val, hanem 5 napon át több­ször meg­ver­te a nőt. A vád­lott napo­kon keresz­tül tartó bán­tal­ma­zá­sa során a sér­tett leg­alább 34 rend­be­li, 8 napon belül gyó­gyu­ló zúzó­dá­sos sérü­lést szen­ve­dett el, mivel a férfi test szer­te tenyér­rel, ököl­lel, rúgá­sok­kal és esz­kö­zök­kel – faág, víz­mér­ték, ágvá­gó – is bán­tal­maz­ta.

A letar­tóz­ta­tás­ban lévő fér­fi­val szem­ben az ügyész­ség a Fonyó­di Járás­bí­ró­ság­ra benyúj­tott vád­ira­tá­ban 3 év bör­tön­bün­te­tést és 4 év köz­ügyek­től eltil­tást indít­vá­nyo­zott.

Az elkö­ve­tés esz­kö­ze­i­ről a képe­ket a nyo­mo­zó ható­ság készí­tet­te.