Főoldal » Hírek » Nem is lopták el az övtáskáját, pedig azt állította – vádemelés – a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Hód­me­ző­vá­sár­he­lyi Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a hely­be­li fér­fi­val szem­ben, aki tavaly tavasszal valót­lan tar­tal­mú fel­je­len­tést tett a rend­őr­sé­gen.

A vád­irat sze­rint a férfi 2020. május 8-án, az esti órák­ban ittas álla­po­ta miatt Hód­me­ző­vá­sár­he­lyen elvesz­tet­te az övtás­ká­ját, mely­ben mobil­te­le­fon­ja, okira­tai vala­mint 500 Ft kész­pén­ze volt. Annak érde­ké­ben, hogy csa­lád­ja előtt lep­lez­ze a tör­tén­te­ket, más­nap bement a Hód­me­ző­vá­sár­he­lyi Rend­őr­ka­pi­tány­ság­ra, és ott fel­je­len­tést tett, mely­ben valót­la­nul azt adta elő, hogy az ittas álla­po­tát kihasz­nál­va isme­ret­len tet­tes lecsa­tol­ta dere­ká­ról az övtás­ká­ját és azzal elfu­tott. Valót­lan beje­len­té­sé­ben leírást is adott az állí­tó­la­gos lopás elkö­ve­tő­jé­ről is.

Két hét után a vád­lott beis­mer­te, hogy az övtás­kát való­já­ban elve­szí­tet­te, így a lopás vét­sé­ge miatt indult nyo­mo­zást a nyo­mo­zó ható­ság meg­szün­tet­te, és ható­ság fél­re­ve­ze­té­se miatt eljá­rást indí­tott.

A vád­lot­tat a járá­si ügyész­ség ható­ság fél­re­ve­ze­té­sé­nek vét­sé­gé­vel vádol­ja, melyet az követ el, aki ható­ság­nál bün­te­tő­el­já­rás alap­já­ul szol­gá­ló olyan beje­len­tést tesz, amely­ről tudja, hogy valót­lan. A cse­lek­mény két évig tartó sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­te­ten­dő.

A vád­lott bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Hód­me­ző­vá­sár­he­lyi Járás­bí­ró­ság fog dön­te­ni.