Főoldal » Archív » Nem volt kéznél cigarettapapír, ezért elszívta a forgalmi engedélyt- A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Tisza­új­vá­ro­si Járá­si Ügyész­ség köz­ok­irat­tal vissza­élés vét­sé­ge miatt vádat emelt egy  huszon­egy éves fér­fi­val szem­ben, aki meg­le­he­tő­sen szo­kat­lan, egy­ben bün­te­ten­dő módon hódolt káros szen­ve­dé­lyé­nek.

A vád­irat sze­rint a haj­lék­ta­lan vád­lott 2020. már­ci­us 3-án dél­előtt Mező­csát bel­te­rü­le­tén a  hideg idő­já­rás elől mene­dé­ket keres­ve beült egy, az utcán nyi­tott álla­pot­ban hagyott teher­au­tó­ba. A vád­lott az utas­tér­ben magá­hoz vette a gép­ko­csi for­gal­mi enge­dé­lyét, majd mivel éppen nem volt nála ciga­ret­ta sod­rá­sá­hoz szük­sé­ges papír, a magá­nál tar­tott vágott dohányt a köz­ok­irat­ba teker­te és azt ciga­ret­ta mód­já­ra elszív­ta. A vád­lott cse­lek­mé­nye nyo­mán a for­gal­mi enge­dély meg­sem­mi­sült.

A járá­si ügyész­ség vád­ira­tá­ban a bün­te­tett elő­éle­tű fér­fi­val szem­ben vég­re­haj­tá­sá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt a bíró­ság­nak.