Főoldal » Hírek » Nevelt lányáról készült felvételeket nézegetett – vádemelés – a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A vád sze­rint a vád­lott férfi szá­mos por­nog­ráf jel­le­gű fel­vé­telt tar­tott nevelt lányá­ról, amit még évek­kel koráb­ban, az álta­la titok­ban fel­sze­relt kame­rák rög­zí­tet­tek a közös ott­ho­nuk­ban.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2011. évben a fele­sé­gé­vel és az akkor 16 éves nevelt lányá­val élt együtt a közös, buda­pes­ti ott­ho­nuk­ban. A férfi ebben az idő­ben, a fele­sé­ge és nevelt lánya tudta és bele­egye­zé­se nél­kül, kis­mé­re­tű, sza­bad szem­mel nehe­zen fel­fe­dez­he­tő kame­rá­kat sze­relt fel a ház több helyi­sé­gé­ben rész­ben biz­ton­sá­gi okból, rész­ben pedig azért, hogy meg­fi­gyel­je a ház­ban tör­tén­te­ket. Ennek révén 2011. és 2012. évben a kame­rák több olyan por­nog­ráf jel­le­gű fel­vé­telt is rög­zí­tet­tek, ame­lye­ken a vád­lott akkor még 18. élet­évét be nem töl­tött nevelt lánya volt lát­ha­tó.

A vád­lott a vád sze­rint eze­ket a fel­vé­te­le­ket - össze­sen 97 db kame­ra­fel­vé­telt - egy szá­mí­tó­gé­pes prog­ram hasz­ná­la­tá­val meg­vág­ta, majd az így kelet­ke­ző video­fáj­lo­kat külön adat­hor­do­zón rög­zí­tet­te.

Az ille­té­kes kerü­le­ti ügyész­ség a beszer­zett bizo­nyí­té­kok alap­ján meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy gyer­mek­por­nog­rá­fia - fel­vé­te­lek tar­tá­sá­val elkö­ve­tett - alap­ese­ti bűn­tet­te meg­va­ló­sult, ezért a fér­fi­val szem­ben vád­ira­tot nyúj­tott be a bíró­ság­ra.

A kerü­le­ti ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság a fér­fi­val szem­ben bün­te­tő­vég­zés­sel bör­tön­bün­te­tést szab­jon ki, amely­nek vég­re­haj­tá­sát pró­ba­idő­re füg­gessze fel. Emel­lett indít­ványt tett arra is - a Kúria idén már­ci­u­si hatá­ro­za­tá­nak is meg­fe­le­lő­en -, hogy a bíró­ság a gyer­mek­por­nog­ráf fel­vé­te­lek tar­tá­sá­val vádolt fér­fit vég­le­ges hatállyal tilt­sa el min­den olyan fog­lal­ko­zás­tól, amely­nek gya­kor­lá­sa során 18. élet­évét be nem töl­tött sze­méllyel hatal­mi vagy befo­lyá­si viszony­ba kerül­het. Az eltil­tás­nak nem fel­té­te­le, hogy a bűn­cse­lek­ményt a ter­helt fog­lal­ko­zá­sá­nak fel­hasz­ná­lá­sá­val köves­se el.

A vád­ról a Pesti Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság fog dön­te­ni.