Főoldal » Archív » Orvosi rendelőben verekedett a büntetett előéletű vádlott

A Füzes­abo­nyi Járá­si Ügyész­ség köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély védel­mé­re kelt sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te és könnyű testi sér­tés vét­sé­ge miatt nyúj­tott be vád­ira­tot egy 34 éves fér­fi­val szem­ben, aki nem csak bot­rá­nyo­san, de erő­sza­ko­san is visel­ke­dett egy ren­de­lő­ben.

A vád­lott 2018. ápri­lis 14-én, ittas álla­pot­ban jelent meg a füzes­abo­nyi orvo­si ügye­le­ten, ahol a fele­sé­gét keres­te, akit ott koráb­ban ellát­tak. A férfi a meg­ér­ke­zé­sét köve­tő­en beron­tott a ren­de­lő­be, attól sem zavar­tat­va magát, hogy az ügye­le­tes orvos oda­bent épp egy bete­get vizs­gált. A vizs­gá­ló­asz­ta­lon ülő páci­ens feje fölött átki­a­bál­va a férfi szá­mon kérte a dok­tort, hogy hová lett a fele­sé­ge. Az orvos tájé­koz­tat­ta, hogy az asszonyt a mentő kór­ház­ba szál­lí­tot­ta, azon­ban a fér­fit - aki tovább ordí­tott vele - ezzel nem sike­rült meg­nyug­tat­nia. A han­gos­ko­dás­ra fel­fi­gyelt az ügye­le­ti gép­ko­csi kint vára­ko­zó veze­tő­je, ezért bement a ren­de­lő­be, és több­ször meg­kér­te a vád­lot­tat, hogy fárad­jon ki a helyi­ség­ből, mert zavar­ja a beteg­el­lá­tást. A férfi ezen fel­dü­höd­ve a köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély védel­mé­ben beavat­ko­zó sér­tett­re támadt, őt ököl­lel állon vágta, és még tovább is bán­tal­maz­ta volna, ha maga az orvos nem lép közé­jük, és uta­sít­ja ki hatá­ro­zot­tan a helyi­ség­ből.

A sér­tett az ütés követ­kez­té­ben áll­ka­pocs­rán­du­lást szen­ve­dett, ami nyolc napon belül gyó­gyu­ló sérü­lés.

A Füzes­abo­nyi Járá­si Ügyész­ség vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt a val­lo­más­té­telt meg­ta­ga­dó, bün­te­tett elő­éle­tű táma­dó­val szem­ben.  Az ügyész­ség - a nem­rég hatály­ba lépett új bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény ren­del­ke­zé­se­i­re figye­lem­mel - a vád­ira­tá­ban a tör­vé­nyi közép­mér­ték­nél rövi­debb tar­ta­mú sza­bad­ság­vesz­tés tudo­má­sul véte­lét helyez­te kilá­tás­ba a vád­lott utó­la­gos beis­me­ré­se, és a tár­gya­lás­hoz való jogá­ról tör­té­nő lemon­dá­sa ese­tén. Ha ez elma­rad, a bizo­nyí­tás érde­ké­ben tár­gya­lást kell tar­ta­ni, mely­nek befe­jez­té­vel akár a négy évhez köze­lí­tő közép­mér­té­kű sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sá­ra is sor kerül­het.