Főoldal » Hírek » Orvosi vizsgálatot ígérve csalt ki pénzt betegtársától – a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Az ideg­rend­sze­ri beteg­ség­ben szen­ve­dő vád­lott azt ígér­te beteg­tár­sá­nak, hogy neki is elin­téz egy orvo­si vizs­gá­la­tot, ezért 100 000 Ft-ot át is vett, azon­ban a vizs­gá­lat­ból nem lett semmi.

A Győri Járá­si Ügyész­ség vád­ira­ta sze­rint a ter­helt azt ígér­te a hason­ló beteg­ség­ben szen­ve­dő sér­tett­nek, hogy neki is elin­téz egy vizs­gá­la­tot orvo­sá­nál. Ezért 100 000 Ft-ot vett át a sér­tet­től, ami­ért meg­ígér­te, hogy el is viszi a sér­tet­tet a más város­ban lévő orvos­hoz, és szál­lást is intéz neki. Később azon­ban az ígér­te­ket nem tel­je­sí­tet­te, ez nem is állt szán­dé­ká­ban.

Az ügyész­ség elő­ször fel­té­te­les ügyé­szi fel­füg­gesz­tés kere­té­ben elő­ír­ta a ter­helt­nek, hogy térít­se meg a bűn­cse­lek­ménnyel oko­zott kárt, így men­te­sül­he­tett volna a bün­te­tő­jo­gi követ­kez­mé­nyek alól.

Mivel a vád­lott a ren­del­ke­zés­re álló idő­szak alatt nem tel­je­sí­tet­te az elő­ír­ta­kat, így vele szem­ben az ügyész­ség kisebb kárt okozó csa­lás vét­sé­ge miatt emelt vádat.

A bűn­cse­lek­mény miatt az elkö­ve­tő­vel szem­ben két év sza­bad­ság­vesz­tés is kiszab­ha­tó. Az ügyész­ég indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság a sér­tett által elő­ter­jesz­tett pol­gá­ri jogi igényt is bírál­ja el.

A nyo­mo­zást a Győri Rend­őr­ka­pi­tány­ság mun­ka­tár­sai foly­tat­ták le az ügy­ben, az érde­mi dön­tést pedig vár­ha­tó­an a Győri Járás­bí­ró­ság fogja meg­hoz­ni.