Főoldal » Hírek » Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség » Padon alvó diákot fosztottak ki – VIDEÓVAL – a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség indít­ványt tett a nyo­mo­zá­si bíró felé, hogy ren­del­je el annak a két fér­fi­nek a letar­tóz­ta­tá­sát, akik a gyanú sze­rint múlt hét ele­jén, egy padon alvó sér­tet­tet káro­sí­tot­tak meg.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a két gya­nú­sí­tott 2021. augusz­tus 30-án, reg­gel 4 óra körül, Sze­ge­den, a Mars téri busz­pá­lya­ud­var utas­vá­ró­já­ban ült a sér­tett mellé. A gya­nú­sí­tot­tak kihasz­nál­ták, hogy az ittas, ülő hely­zet­ben alvó sér­tett nem ész­lel­te őket, elvet­ték a belső zse­bé­ben levő pénz­tár­cá­ját. Mód­sze­rük sze­rint egyi­kő­jük figye­lés­sel segí­tet­te a társa cse­lek­mé­nyét, a másik gya­nú­sí­tott pedig a sér­tett zse­bé­be nyúlt és elvet­te a pénz­tár­cá­ját a benne levő 2.500.-Ft-tal, diák­bér­let­tel, vala­mint veze­tői enge­déllyel együtt. A gya­nú­sí­tot­tak ezután a hely­szín­ről közö­sen távoz­tak, a pénzt egy­más között elosz­tot­ták, míg a többi okmányt eldob­ták. Cse­lek­mé­nyük­kel a két férfi a sér­tett­nek mint­egy 12.000.-Ft kárt oko­zott.

A járá­si ügyész­ség a kifosz­tás bűn­tet­te miatt indult eljá­rás­ban a szö­kés, elrej­tő­zés, vala­mint a bűn­is­mét­lés veszé­lyé­re figye­lem­mel indít­vá­nyoz­ta a két férfi egy hónap­ra tör­té­nő letar­tóz­ta­tá­sát, figye­lem­mel arra is, hogy mind­ket­ten több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű­ek, egyi­kük pedig külö­nös vissza­eső.

A cse­lek­mény­ről készült tér­fi­gye­lő kame­ra­fel­vé­te­lek az aláb­bi lin­ken tekint­he­tők meg: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/kifosztottak-egy-fiatalt#1