Főoldal » Hírek » Pest megyei kábítószer-kereskedő ellen emeltek vádat – a Pest Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Pest Megyei Főügyész­ség vádat emelt egy férfi ellen, aki más­fél éves idő­szak­ban ter­mesz­tett nagy­üze­mi mennyi­ség­ben kábí­tó­szert.

A vád­irat sze­rint a férfi 2018 máju­sa és 2019 októ­ber vége közöt­ti idő­szak­ban egy isme­rő­sé­től egy Pest megyei falu­ban bérelt ingat­lant tel­jes mér­ték­ben az ide­á­lis kábí­tó­szer­ter­mesz­té­si fel­té­te­lek­hez ala­kí­tott át.

A ház­ban fel­sze­relt szel­lő­ző­rend­szer, ven­ti­lá­to­rok, fűtő­tes­tek, nagy­tel­je­sít­mé­nyű lám­pák, idő­kap­cso­lók, pára­mé­rő beren­de­zé­sek gon­dos­kod­tak arról, hogy a jó minő­sé­gű föld­be elül­te­tett kan­na­bisz növé­nyek meg­fe­le­lő­en fej­lőd­je­nek.

A férfi a meg­ter­melt mari­hua­nát nagy­részt érté­ke­sí­tet­te, illet­ve elcse­rél­te más típu­sú kábí­tó­szer­re.

Az eljá­rás során a ter­mesz­tő­he­lyen és az elkö­ve­tő laká­sán száz­öt­ven­hét növény­egye­det és azon kívül mint­egy nyolc kiló­nyi már leszü­re­telt mari­hua­nát, továb­bá több kiló­nyi egyéb kábí­tó­szert és hat­mil­lió forint­nyi kész­pénzt fog­lal­tak le.

A fér­fi­től lefog­lalt kábí­tó­sze­rek összes­sé­gé­ben több mint két­sze­re­sét teszik ki a külö­nö­sen jelen­tős mennyi­ség alsó hatá­rá­nak.

A Pest Megyei Főügyész­ség az ügy­ben jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te miatt emelt vádat.