Főoldal » Hírek » Plüss hátizsákba rejtett téglával támadt a dohánybolti eladóra – a Debreceni Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség bün­te­té­se súlyo­sí­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a vád­lott­nak, aki gyer­mek háti­zsák­ba rej­tett tég­lák­kal támadt rá egy dohány­bol­ti eladó­ra.

A Deb­re­ce­ni Tör­vény­szék előre kiter­vel­ten, nye­re­ség­vágy­ból elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt élet­fogy­tig tartó sza­bad­ság­vesz­tés­re ítél­te a vád­lot­tat azzal, hogy leg­ko­ráb­ban 25 év eltel­té­vel bocsát­ha­tó fel­té­te­les sza­bad­ság­ra.

Az íté­let sze­rint az ita­lo­zó élet­mó­dot foly­ta­tó, több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű 25 éves elkö­ve­tő Német­or­szág­ból – súlyos bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­se miatt - tör­té­nő haza­köl­tö­zé­sét köve­tő­en a szü­lei házá­ban élt. Mivel állan­dó mun­ka­hellyel és rend­sze­res jöve­de­lem­mel nem ren­del­ke­zett, ezért elha­tá­roz­ta, hogy akár erő­szak alkal­ma­zá­sá­val is pénzt vagy más érték­tár­gyat fog sze­rez­ni. Célja vég­hez­vi­te­le érde­ké­ben magá­hoz vett egy plüss anyag­ból készült gyer­mek háti­zsá­kot, mely­ben elhe­lye­zett három darab tég­lát, majd kerék­pár­ral átment a szom­széd tele­pü­lés­re. A bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­re egy dohány­bol­tot sze­melt ki magá­nak, mert tisz­tá­ban volt azzal, hogy a jár­vány­hely­zet miatt ott egy­szer­re csak egy sze­mély tar­tóz­kod­hat. Meg­vár­ta amíg az előző vásár­ló elhagy­ja az üzle­tet, majd besé­tált és ciga­ret­tát kért. Ezt köve­tő­en azon­nal kihasz­nál­ta a kínál­ko­zó lehe­tő­sé­get, és a neki hátat for­dí­tó gya­nút­lan nőt a tég­lák­kal meg­ra­kott háti­zsák­kal köze­pes erő­vel fejen ütöt­te, aki ettől a föld­re esett. A férfi a föl­dön fekvő, erő­sen vérző sér­tet­tet tovább bán­tal­maz­ta, a háti­zsák­ban lévő tég­lák­kal köze­pes erő­vel leg­alább még továb­bi négy ütést mért a fejé­re. A vád­lott látva a sér­tett folya­ma­tos véde­ke­zé­sét, vala­mint segít­ség kéré­sét, végül fel­ha­gyott a bán­tal­ma­zás­sal és a háti­zsá­kot hát­ra­hagy­va pénz és egyéb érték­tárgy nél­kül elme­ne­kült a hely­szín­ről. A rend­őrök a roko­na­i­nál rej­tőz­kö­dő elkö­ve­tőt 1 nap­pal később elfog­ták.

Az íté­let ellen az ügyész­ség a vád­lott ter­hé­re, a külö­nös kegyet­len­ség, mint minő­sí­tő körül­mény meg­ál­la­pí­tá­sa és a bün­te­tés súlyo­sí­tá­sa érde­ké­ben, az elkö­ve­tő és védő­je pedig elsőd­le­ge­sen fel­men­tés, másod­la­go­san a bűn­cse­lek­mény téves minő­sí­té­se és a bün­te­tés mér­sék­lé­se érde­ké­ben fel­leb­be­zett.

A Deb­re­ce­ni Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az íté­lő­táb­lá­hoz inté­zett indít­vá­nyá­ban kifej­tet­te, hogy a vád­lott mind­vé­gig cél­tu­da­to­san cse­le­ke­dett, tet­tét egy­ér­tel­mű­en a pénz­szer­zés moti­vál­ta. Tisz­tá­ban volt azzal, hogy a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­hez hasz­nált esz­köz alkal­mas embe­ri élet kiol­tá­sá­ra, ugyan­is egy hónap­pal koráb­ban hason­ló módon köve­tett el bűn­cse­lek­ményt Német­or­szág­ban, mely­nek sér­tett­je a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben elhunyt.  Erre tekin­tet­tel a fel­men­tést, vala­mint az eny­hébb minő­sí­tést célzó védel­mi fel­leb­be­zé­sek nem meg­ala­po­zot­tak.

A fel­lebb­vi­te­li főügyész­ség állás­pont­ja sze­rint a vád­lott gát­lás­ta­lan módon, bru­tá­li­san bán­tal­maz­ta a gya­nút­lan nőt, ezért cse­lek­mé­nye nem­csak előre kiter­vel­ten és nye­re­ség­vágy­ból, hanem külö­nös kegyet­len­ség­gel elkö­ve­tett­ként is minő­sül. A vád­lott több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­te, az elkö­ve­tett cse­lek­mény jel­le­ge és módja azt indo­kol­ja, hogy hosszabb idő eltel­te után lehes­sen csak fel­té­te­les sza­bad­ság­ra bocsá­ta­ni, ezért súlyo­sabb bün­te­tés kisza­bá­sá­nak van helye.

Az ügyész­sé­gi és védel­mi fel­leb­be­zé­sek alap­ján másod­fo­kon a Deb­re­ce­ni Íté­lő­táb­la dönt.