Főoldal » Hírek » Román kamionos szorította le honfitársát az M7-es autópályán – VIDEÓVAL – a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség köz­úti veszé­lyez­te­tés bűn­tet­te miatt gyor­sí­tott eljá­rás­ban állí­tot­ta bíró­ság elé azt a letar­tóz­ta­tás­ban lévő román állam­pol­gár­sá­gú fér­fit, aki úgy lec­kéz­tet­te meg a szin­tén román állam­pol­gár kami­on­so­főrt, hogy jár­mű­sze­rel­vé­nyé­vel a leál­ló­sáv­ba szo­rí­tot­ta a sér­tett által veze­tett jár­mű­vet.

A vád lénye­ge sze­rint a 45 éves vád­lott 2021 máju­sá­ban Buda­pest felé köz­le­ke­dett az M7-es autó­pá­lyán kami­on­já­val, mögöt­te haladt egy hason­ló jár­mű­sze­rel­vénnyel a sér­tett, aki meg­előz­te a vád­lott jár­mű­vét.

A két sofőr ezt köve­tő­en az álta­luk hasz­nált közös rádió­csa­tor­nán szó­vál­tás­ba kerül­tek egy­más­sal a sér­tett elő­zé­se miatt, ezért a vád­lott elha­tá­roz­ta, hogy meg­lec­kéz­te­ti hon­fi­tár­sát.

Kis idő eltel­té­vel a ter­helt is elő­zés­be kez­dett és sza­bály­ta­la­nul áttért a belső for­gal­mi sávba, majd a sér­tet­ti jár­mű­vet elhagy­va hir­te­len jobb­ra kor­má­nyoz­ta jár­mű­sze­rel­vé­nyét és a sér­tett elé vágott. A vád­lott veszé­lyes manő­ve­re miatt a sér­tett férfi hir­te­len féke­zés­re és az ütkö­zés elke­rü­lé­se érde­ké­ben a leál­ló sávba kor­mány­zás­ra kény­sze­rült.

A Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság íté­le­té­ben 1 év 4 hónap bör­tön­bün­te­tést sza­bott ki a vád­lot­tal szem­ben, mely­nek vég­re­haj­tá­sát 2 év pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tet­te, vala­mint 1 évre eltil­tot­ta a köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től. A bíró­ság dön­té­se azon­ban nem jog­erős, az ügyész­ség súlyo­sí­tás végett jelen­tett be fel­leb­be­zést.

A fel­hasz­nált vide­ó­fel­vé­telt a sér­tett készí­tet­te, amely a követ­ke­ző lin­ken tekint­he­tő meg: