Főoldal » Hírek » Súlyosabb büntetést indítványoz az ügyész az ismerősét prostitúcióra kényszerítő vádlottal szemben-a Pécsi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a másod­fo­kú eljá­rás­ban az első­fo­kú bíró­ság által kisza­bott bün­te­tés súlyo­sí­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a vád­lott­nak az ügyé­ben, aki egy vidé­ki város­ból Buda­pest­re szál­lí­tott és pros­ti­tú­ci­ó­ra kény­sze­rí­tett egy fia­tal lányt.

A 44 éves férfi 2017. janu­ár végén az akkor 16 éves sér­tet­tet egy buda­pes­ti lakás­ba vitte, ahol több fia­tal nő pros­ti­tu­ált­ként tevé­keny­ke­dett. A vád­lott közöl­te a sér­tet­tel, hogy neki is ezt kell ten­nie, majd az ellen­sze­gü­lő lányt bán­tal­maz­ta, illet­ve meg­til­tot­ta neki, hogy a lakást elhagy­ja. A pros­ti­tú­ci­ó­ra kény­sze­rí­tett sér­tett szol­gál­ta­tá­sá­ból szár­ma­zó anya­gi hasz­not a vád­lott kapta.

Az első­fo­kon eljárt Fővá­ro­si Tör­vény­szék a vád­lott bűnös­sé­gét tizen­nyol­ca­dik élet­évét be nem töl­tött, sze­mé­lyi sza­bad­sá­gá­tól meg­fosz­tott sze­mély sérel­mé­re, kizsák­má­nyo­lás cél­já­ból erő­szak­kal és fenye­ge­tés­sel elkö­ve­tett ember­ke­res­ke­de­lem bűn­tet­té­ben álla­pí­tot­ta meg. Ezért a több­szö­rös vissza­eső vád­lot­tat 2020. októ­be­ré­ben 9 év sza­bad­ság­vesz­tés­re ítél­te.

Az első­fo­kú íté­let­tel szem­ben az ügyész súlyo­sí­tá­sért, vád­lott és védő­je fel­men­té­sért fel­leb­be­zett. A másod­fo­kon eljá­ró Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség - a súlyo­sí­tás­ra irá­nyu­ló ügyé­szi fel­leb­be­zést fenn­tart­va - lénye­ge­sen hosszabb tar­ta­mú sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sa iránt ter­jesz­tett elő indít­ványt az íté­lő­táb­lá­hoz.