Főoldal » Hírek » Szalmát adtak el cigaretta helyett- a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészség sajtóközleménye- FOTÓVAL,VIDEÓVAL

Bűn­szö­vet­ség­ben elkö­ve­tett jelen­tős kárt okozó csa­lás bűn­tet­té­vel vádol három fér­fit a Nyír­bá­to­ri Járá­si Ügyész­ség, akik 2019 augusz­tu­sá­ban 30 mil­lió forin­tért adtak el kar­ton­do­boz­ba cso­ma­golt, föld­del elke­vert szal­mát a sér­tett­nek, aki abban a hiszem­ben volt, hogy ukrán zár­je­gyes ciga­ret­tát vásá­rolt.

 A vád­irat lénye­ge sze­rint a három férfi 2019 augusz­tu­sá­ban meg­ál­la­po­dott abban, hogy leg­alább 30 mil­lió forin­tot fog­nak úgy keres­ni, hogy kar­ton­do­bo­zo­kat szal­má­val és föld­del töl­te­nek meg, majd elad­ják, mint ukrán zár­je­gyes ciga­ret­tát. Ter­ve­ik sze­rint ezt több­ször meg­is­mé­tel­ték volna. Be is sze­rez­tek több kar­ton­do­bozt, azo­kat meg­töl­töt­ték, majd lefó­li­áz­ták. Ezután egyi­kő­jük fel­vet­te a kap­cso­la­tot a sér­tet­tel, aki isme­rő­se­i­től köl­csön­kért 30 mil­lió forin­tot azért, hogy az ukrán zár­je­gyes ciga­ret­tát meg­vá­sá­rol­ja. A vád­lot­tak kibé­rel­tek egy kis­te­her­gép­ko­csit, amely­be bepa­kol­ták a dobo­zo­kat, majd egyi­kő­jük talál­ko­zott a sér­tet­tel egy máté­szal­kai par­ko­ló­ban, ahol meg­tör­tént a pénz átadá­sa. A teher­au­tót veze­tő vád­lott közöl­te, hogy a pénzt tovább adja az ukrán eladók­nak, majd fél óra múlva talál­koz­nak a közel­ben a sér­tet­tel. A sér­tett el is indult a meg­be­szélt hely­re, ahol azzal szem­be­sült, hogy nagy sebes­ség­gel haladt felé egy sze­mély­gép­ko­csi, azt követ­te a dobo­zo­kat szál­lí­tó kis­te­her­gép­ko­csi, majd a jár­mű­vek után futott az a vád­lott, aki a pénzt a sér­tet­től átvet­te. Utób­bi vád­lott azt állí­tot­ta a sér­tett­nek, hogy tőle erő­szak­kal elvet­ték isme­ret­le­nek a ciga­ret­tát és a pénzt is.

A sér­tett több­ször köve­tel­te a ciga­ret­ta átadá­sát, mire közöl­ték vele a teher­gép­ko­csi helyét, ami egy par­ko­ló­ban állt. A sér­tett ekkor jött rá, hogy átver­ték, ezért fel­je­len­tést tett a rend­őr­sé­gen.

A vád­lot­tak a csa­lás­sal szer­zett 30 mil­lió forin­ton meg­osz­toz­tak, abból jár­mű­ve­ket, műsza­ki cik­ke­ket, ékszert vásá­rol­tak, illet­ve a többi részét fel­él­ték a pénz­nek. A rend­őr­ség az így szer­zett vagyont lefog­lal­ta.

Az ügyész­ség a vád­lot­tak­kal szem­ben több évi fegy­ház­bün­te­tés, illet­ve bör­tön­bün­te­tés, vala­mint pénz­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a bíró­ság­nak azzal, hogy a lefog­lalt vagyon­ra ren­del­jen el  vagyon­el­kob­zást.

Az eljá­rás a Nyír­bá­to­ri Járás­bí­ró­sá­gon foly­ta­tó­dik.

A mel­lé­kelt lin­ken a vád­lot­tak elfo­gá­sá­ról készí­tett rend­őr­sé­gi video­fel­vé­tel lát­ha­tó.

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/harmincmillios-uzletet-kotottek-a-csalok