Főoldal » Hírek » Számzáras táskában adták a hamis pénzt – vádemelés – a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye- rendőrségi fotókkal

A vád sze­rint két férfi bűn­szö­vet­ség­ként működ­ve jutott több, mint 40 mil­lió forint­hoz hamis euró fel­hasz­ná­lá­sá­val. A vád­lot­tak­kal szem­ben az ügyész­ség vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés­re íté­lést indít­vá­nyoz.

A vád­irat sze­rint egy 37 éves férfi és 53 éves társa a többi között sző­nye­gek keres­ke­del­mé­vel is fog­lal­ko­zott. Már ezt a tevé­keny­sé­gü­ket is csa­lárd módon, álné­ven végez­ték, a fia­ta­labb férfi magát török­nek adta ki. 2020 tava­szán és nya­rán a fia­ta­labb férfi, társa tud­tá­val, Somogy és Zala megyé­ben, illet­ve a fővá­ros­ban fel­ke­re­sett több, koráb­bi ügy­fe­let és azt állí­tot­ta, hogy tár­sá­val Török­or­szág­ból szár­ma­zó, nem hiva­ta­los for­rá­sú eurót a hiva­ta­los árfo­lyam­nál ked­ve­zőb­ben tud­nak forint­ra vál­ta­ni. A bűn­cse­lek­mé­nyek­hez a fia­ta­labb férfi 200 mil­lió forin­tot meg­ha­la­dó cím­let­nek meg­fe­le­lő, hamis eurót szer­zett be, és a szük­sé­ges cím­le­tű hamis pénzt, vala­mint az elkö­ve­té­sek­hez hasz­nált tele­fo­no­kat, SIM kár­tyá­kat, illet­ve kisebb mér­ték­ben való­di eurót idő­sebb társa ren­del­ke­zé­sé­re bocsá­tot­ta. Volt olyan koráb­bi sző­nyeg­vá­sár­ló ügy­fél, aki 39 mil­lió forin­tot vál­tott be, ame­lyért egy szám­zá­ras tás­ká­ban kapott hamis eurót. A hamis pénzt átadó 53 éves ter­helt a tás­ká­ban lévő pénz meg­mu­ta­tá­sát köve­tő­en a szám­zá­rat beál­lí­tot­ta és tele­fo­non több­ször rossz nyi­tó­kó­dot adott meg, mind­ezt azért, hogy később lep­le­ződ­je­nek csak le. Egy másik eset­ben a koráb­bi ügy­fél­től a fia­ta­labb férfi köl­csön kért 3 mil­lió forin­tot, amely ügy­let biz­to­sí­té­ka­ként – szin­tén szám­zá­ras tás­ká­ban – több mint 20 mil­lió forint­nak meg­fe­le­lő név­ér­té­kű hamis eurót adott át, majd  tár­sá­val együtt elér­he­tet­len­né vált. Egy har­ma­dik eset­ben első kör­ben való­di eurót vál­tot­tak, azon­ban ami­kor a sér­tett továb­bi vál­tás­tól elzár­kó­zott, az eurót elkér­ték, a forin­tot azon­ban nem adták vissza.

A Somogy Megyei és a Zala Megyei Rendőr-főkapitányságok rend­őrei össze­han­golt akció kere­té­ben 2020. júli­us 23-án elfog­ták a két fér­fit.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség külö­nö­sen nagy érté­ket meg­ha­la­dó érté­kű pénz­re foly­ta­tó­la­go­san és bűn­szö­vet­ség­ben elkö­ve­tett pénz­ha­mi­sí­tás bűn­tet­te és nagyobb kárt okozó bűn­szö­vet­ség­ben elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a két fér­fi­val szem­ben a Fővá­ro­si Tör­vény­szék­re. Az ügyész­ség a vád­lot­tak­kal szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sát, vala­mint vagyon­el­kob­zás alkal­ma­zá­sát indít­vá­nyoz­ta a vád­irat­ban.

A ter­hel­tek jelen­leg letar­tóz­ta­tás­ban van­nak.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség fel­hív­ja a figyel­met, hogy pénzt az erre jogo­sult helye­ken, hitel­in­té­ze­tek­nél és enge­déllyel műkö­dő pénz­vál­tók­nál lehet biz­ton­sá­go­san vál­ta­ni. Egyéb körül­mé­nyek között a hiva­ta­los árfo­lyam­tól való nagy­fo­kú elté­rés önma­gá­ban is gya­nú­ra adhat ala­pot.

A rend­őr­ség által koráb­ban kiadott, fény­ké­pe­ket is tar­tal­ma­zó köz­le­mény itt érhe­tő el:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/bkkb/aktualis/orizetben-a-penzhamisitok#2