Főoldal » Hírek » Szegeket szórt az útra – Fotóval – a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Járá­si Ügyész­ség vád­ira­ta sze­rint a 77 éves oszt­rák férfi egy Moson­ma­gyar­óvár mel­let­ti tele­pü­lés utcá­ján szórt sze­ge­ket az úttest­re.

A vád sze­rint a 77 éves oszt­rák férfi 2019 decem­be­ré­ben, a gép­ko­csi­já­ból hala­dás köz­ben 30 m-es útsza­ka­szon 5-7 cm hosszú­sá­gú sze­ge­ket, csa­va­ro­kat szórt ki.

A mögöt­te hala­dók ész­lel­ték tet­tét, és érte­sí­tet­ték a rend­őr­sé­get, így bal­eset, anya­gi kár nem kelet­ke­zett.

Az eljá­rás során kide­rült, hogy a ter­helt koráb­ban udva­rol­ni pró­bált egy, a kör­nyé­ken lakó hölgy­nek, aki viszont eluta­sí­tot­ta a férfi köze­le­dé­sét. A ter­helt ezért bosszú­ból szór­ta ki a sze­ge­ket a nő lakó­he­lyé­nél.

Az ügyész­ség a fér­fit köz­úti veszé­lyez­te­tés bűn­tet­té­vel vádol­ja. Vele szem­ben a vád­irat­ban pénz­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt, vala­mint indít­vá­nyoz­ta, hogy a ter­hel­tet a bíró­ság tilt­sa el a jár­mű­ve­ze­tés­től.

A nyo­mo­zás során a Moson­ma­gyar­óvá­ri Rend­őr­ka­pi­tány­ság rend­őrei jár­tak el, az érde­mi dön­tést pedig vár­ha­tó­an a Moson­ma­gyar­óvá­ri Járás­bí­ró­ság fogja meg­hoz­ni.

A kép illuszt­rá­ció.