Főoldal » Hírek » Túllépték a hatáskörüket a biztonsági őrök – Videóval – a Baranya Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Pécsi Járá­si Ügyész­ség testi sér­tés miatt emelt vádat két biz­ton­sá­gi őr ellen, akik egy álta­luk tol­vaj­nak vélt fér­fit az üzlet­ben elfog­tak és meg­ver­tek.

A két férfi közül az egyik egy pécsi dro­gé­ri­á­ban vagyon­őr­ként, míg a mási­kuk a dro­gé­ri­á­nak helyt adó üzlet­köz­pont­ban biz­ton­sá­gi őrként dol­go­zik.

2020 szep­tem­be­ré­ben a vagyon­őr az üzlet­ben meg­lát­ta a sér­tet­tet, akit látás­ból ismert, mert koráb­ban több­ször tet­ten érte bolti lopá­son, ami­kor par­fü­mö­ket tulaj­do­ní­tott el. A vagyon­őr az üzlet belső helyi­sé­gé­ből kame­rán figyel­te az üzlet­te­ret, majd ami­kor a sér­tett a par­fü­mös rész­leg­hez ért, akkor az őr kiment az eladó térbe és leen­ged­te az üzlet bejá­ra­ti rácsát, hogy a sér­tett ne tudja a bol­tot elhagy­ni.

A sér­tett miu­tán ezt látta, a kijá­rat felé indult, azon­ban a leeresz­tett rács miatt nem tudta elhagy­ni az üzle­tet.

Ekkor a vagyon­őr a sér­tett kar­ját meg­ra­gad­ta, majd rán­gat­va beve­zet­te a rak­tár­he­lyi­ség­be, ahol több­ször, test­szer­te meg­ütöt­te, vala­mint meg­rúg­ta.

Mind­ezt az üzlet veze­tő­je is ész­lel­te, ekkor fel­szó­lí­tot­ta a vagyon­őrt, hogy hagy­ja abba a bán­tal­ma­zást, és meg­pró­bál­ta a sér­tet­től a vád­lot­tat elhúz­ni, azon­ban ez nem sike­rült neki. Ekkor az üzlet­ve­ze­tő vissza­ment az eladó­tér­be, fel­nyi­tot­ta az üzlet ajta­já­nak rácsát, majd segít­sé­get kért az üzlet­ház folyo­só­ján tar­tóz­ko­dó biz­ton­sá­gi őrtől.

Eköz­ben a vagyon­őr a hátsó helyi­ség­ben a sér­tett cipő­jét leve­tet­te, majd a fér­fit letér­del­tet­te. Ekkor érke­zett a helyi­ség­be a biz­ton­sá­gi őr is, aki egy alka­lom­mal a sér­tett arcát ököl­lel meg­ütöt­te, mely­nek követ­kez­té­ben annak orra eltö­rött.

A súlyos testi sér­tést okozó biz­ton­sá­gi őr cse­lek­mé­nye a súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek, míg a vagyon­őr cse­lek­mé­nye a garáz­da­ság és a könnyű testi sér­tés vét­sé­gé­nek meg­ál­la­pí­tá­sá­ra alkal­mas.

A bán­tal­ma­zást az üzlet kame­rá­ja rög­zí­tet­te.