Főoldal » Az ügyészségről » Ügyészség 150 - konferencia: Bogdan Swieczkowski lengyel legfőbb ügyész helyettes előadása

Az egész­ség­ügy, az ener­ge­ti­ka és az épí­tés­ügy a kor­rup­ci­ó­nak leg­in­kább kitett ága­za­tok Len­gyel­or­szág­ban – mond­ta Bog­dan Swi­ecz­kows­ki Buda­pes­ten, a magyar ügyész­ség jubi­le­u­mi kon­fe­ren­ci­á­ján. A len­gyel leg­főbb ügyész helyet­te­se a modern magyar ügyész­ség fenn­ál­lá­sá­nak 150. évfor­du­ló­já­ra ren­de­zett ese­mé­nyen a kor­rup­ci­ó­ról szóló szek­ci­ó­ban szá­molt be arról, hogy 2016-ban átfo­gó ügyész­sé­gi refor­mot haj­tot­tak végre Len­gyel­or­szág­ban, amely­nek fon­to­sabb ele­mei az igaz­ság­ügyi minisz­ter és a leg­főbb ügyész közöt­ti fel­adat­meg­osz­tás egy­ér­tel­mű­vé téte­le volt, illet­ve a szer­ve­zett bűnö­zés elle­ni hiva­tal meg­erő­sí­té­se. A refor­mok összeg­zé­se­ként, 2018-ban több száz olda­las prog­ram­ban fog­lal­ta össze a len­gyel főügyész­ség a gaz­da­sá­gi bűn­cse­lek­mé­nyek elle­ni prog­ram­ját.

A jövő­re nézve Bog­dan Swi­ecz­kows­ki a meg­elő­zés fon­tos­sá­gát hang­sú­lyoz­ta, majd ismer­te­tett néhány olyan ese­tet, ame­lyek nagy vissza­han­got vál­tot­tak ki Len­gyel­or­szág­ban. A refor­mok­nak és az úgy­ne­ve­zett fedett nyo­mo­za­ti esz­kö­zök­nek köszön­he­tő­en a koráb­ban magas tiszt­sé­ge­ket betöl­tő sze­mé­lyek ellen is sike­res eljá­rá­so­kat foly­tat­tak. Ilyen volt a krak­kói fel­lebb­vi­te­li bíró­ság veze­tői elle­ni nyo­mo­zás, ame­lyet három éves kuta­tó­mun­ka elő­zött meg, és 46, kor­rup­ci­ós cse­lek­mé­nye­ket elkö­ve­tőt gya­nú­sí­tot­tak meg. Eljá­rás indult egy sze­ná­tor ellen is, aki az álla­mi fej­lesz­té­si for­rá­sok oda­íté­lé­sé­ben jut­ta­tott előny­höz cége­ket, de Kato­wiczé­ben az ügyész­sé­gen is talál­tak olyan ese­tet, mely­nek során 40 ezer euró cse­rélt gaz­dát bizo­nyos eljá­rá­sok befo­lyá­so­lá­sa érde­ké­ben.