Főoldal » Hírek » Új ügyészségi épület átadása Kiskőrösön – fotóval – a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Dr. Polt Péter leg­főbb ügyész a mai napon átad­ta a Kis­kő­rö­si Járá­si Ügyész­ség új épü­le­tét.

A Kis­kő­rö­si Járá­si Ügyész­ség tör­té­ne­te 1872-ig, a modern­ko­ri ügyész­ség lét­re­jöt­té­ig nyú­lik vissza, ami­kor Kis-Kőrösön, a kirá­lyi járás­bí­ró­ság mel­lett meg­kezd­te műkö­dé­sét. 1892-től a maga korá­ban a régió leg­ki­emel­ke­dőbb épí­té­sze­ti alko­tá­sá­nak tar­tott Köz­ség­há­zá­ban kapott öt iro­dát. 1990 máju­sá­tól nap­ja­in­kig az önkor­mány­zat iro­da­épü­le­té­ben 136 négy­zet­mé­te­ren, kilenc iro­da­he­lyi­ség­ben műkö­dött.

A mint­egy 55 ezer lélek­szá­mú Kis­kő­rö­si járás kap­csán a Kis­kő­rö­si Járá­si Ügyész­ség fel­ada­ta­it 15 tele­pü­lés­re kiter­je­dő ille­té­kes­ség­gel látja el. Így mos­tan­ra a 11 fős szer­ve­ze­ti egy­ség szá­má­ra a koráb­bi alap­te­rü­let és iro­da­szám szű­kös­nek és kor­sze­rűt­len­nek bizo­nyult.

Az idén már­ci­us­ban meg­kez­dett épí­té­si mun­ká­la­tok ered­mé­nye­ként 378 négy­zet­mé­ter alap­te­rü­le­tű, 12 iro­da­he­lyi­ség­ből álló, a mai kor ener­ge­ti­kai – mint pél­dá­ul a hőszi­vattyús hűté­si rend­szer – és esz­té­ti­kai igé­nye­i­nek meg­fe­le­lő, az ügyész­ség mun­ká­ját min­den­ben támo­ga­tó, modern iro­da­épü­let jött létre.

Dr. Polt Péter leg­főbb ügyész az ava­tó­be­szé­dé­ben hang­sú­lyoz­ta, hogy az ügyé­szi szer­ve­zet­ben az elmúlt húsz évben folya­ma­to­san vég­re­haj­tott inf­ra­struk­tu­rá­lis fej­lesz­té­sek egyik fon­tos állo­má­sa a Kis­kő­rö­si Járá­si Ügyész­ség új épü­le­té­nek átadá­sa. Az ügyész­ség kiemelt hang­súlyt fek­tet a XXI. szá­zad igé­nye­i­nek és elvá­rá­sa­i­nak meg­fe­le­lő mun­ka­he­lyek kiala­kí­tá­sá­ra, amely­nek egyik fon­tos, mára külö­nö­sen fel­ér­té­ke­lő­dött eleme az ener­gia­ha­té­kony­ság. A most átadott épü­let e szem­pont­nak is maxi­má­li­san meg­fe­lel.

A fotó­kon az átadón készült képek lát­ha­tók.