Főoldal » Hírek » Ütésváltás a Petőfi sétányon – videóval – a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sió­fo­ki Járá­si Ügyész­ség garáz­da­ság vét­sé­ge miatt emelt vádat egy 19 és egy 20 éves fér­fi­val szem­ben, akik egy nyári buli után vere­ked­tek össze Sió­fok for­gal­mas utcá­já­ban.

A fia­tal vád­lot­tak – akik ezt meg­elő­ző­en nem ismer­ték egy­mást – 2021 augusz­tu­sá­ban szó­ra­koz­ni érkez­tek az sió­fo­ki Pető­fi sétány­ra, azon­ban a haj­na­li órák­ban közöt­tük szó­vál­tás ala­kult ki, és köl­csö­nö­sen szi­dal­maz­ni kezd­ték egy­mást. A fia­ta­labb vád­lott ettől rend­kí­vül indu­la­tos­sá vált, és hir­te­len pofon ütöt­te a másik fér­fit, aki erre azon­nal ököl­ütés­sel vála­szolt. 

A továb­bi vere­ke­dés­nek az vetett véget, hogy az idő­sebb fér­fit az egyik isme­rő­se elvá­lasz­tot­ta a másik vád­lot­tól. A hely­szín­re érke­ző jár­őrök végül mind­két fér­fit elő­ál­lí­tot­ták a Sió­fo­ki Rend­őr­ka­pi­tány­ság­ra.

A Sió­fo­ki Járás­bí­ró­ság­hoz benyúj­tott vád­ira­tá­ban az ügyész­ség az egyik vere­ke­dő­vel szem­ben pró­bá­ra bocsá­tás, míg a másik fér­fi­val szem­ben – aki ellen hason­ló jel­le­gű bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­se miatt más bün­te­tő­el­já­rás is folya­mat­ban van – pénz­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt.

Az ese­mé­nye­ket a tér­fi­gye­lő kame­ra rög­zí­tet­te.