Főoldal » Hírek » Vádemelés az edző ellen szexuális erőszak miatt

A Fejér Megyei Főügyész­ség minő­sí­tett sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a fér­fi­val szem­ben, aki a kis­ko­rú edző­je­ként a sér­tett véde­ke­zés­re kép­te­len álla­po­tát sze­xu­á­lis cse­lek­mény­re hasz­nál­ta fel, arról fény­kép­fel­vé­te­le­ket készí­tett.

A vád­irat sze­rint a ter­helt 2019. júli­us 16-án, az esti edzés után fel­aján­lot­ta a sér­tett­nek, hogy alud­jon nála, ahol majd beszél­get­nek a spor­to­lói kar­ri­er­jé­ről. A vád­lott házá­ban a férfi rábe­szé­lé­sé­re a kis­ko­rú sze­szes italt fogyasz­tott, amely­től ittas álla­pot­ba került. A vád­lott a sér­tett kéré­sét, amely sze­rint külön szo­bá­ban sze­re­tett volna alud­ni, eluta­sí­tot­ta, így az éjsza­kát egy szo­bá­ban töl­töt­ték.

A vád­lott a sér­tett alvó, véde­ke­zés­re kép­te­len álla­po­tát sze­xu­á­lis cse­lek­mény­re hasz­nál­ta fel, arról mobil­te­le­fon­já­val fény­ké­pe­ket készí­tett. A kis­ko­rú ezt ész­lel­te és a ter­helt­re kiál­tott, köve­tel­te, hogy töröl­je a fotó­kat, majd távo­zott a vád­lot­tól.

A főügyész­ség vád­ira­tá­ban a ter­helt­tel szem­ben fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát, vala­mint fog­lal­ko­zás­tól eltil­tást indít­vá­nyo­zott.