Főoldal » Hírek » Vádemelés az embercsempészek ellen – Fotókkal – a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kun­szent­már­to­ni Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be egy 28 éves férfi és egy 25 éves nő ellen haszon­szer­zés végett, több ember­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt.

A ren­del­ke­zés­re álló ada­tok sze­rint a vád­lot­tak 2021. janu­ár 11. nap­ján a dél­utá­ni órák­ban Sze­ged köze­lé­ben, a magyar-szerb állam­ha­tár mel­lett a fur­gon­juk­ba fel­vet­tek hat, Magyar­or­szág terü­le­té­re jog­el­le­ne­sen belé­pő szír állam­pol­gárt. A terv sze­rint a vád­lot­tak átszál­lí­tot­ták volna a határ­sér­tő­ket Magyar­or­szág terü­le­tén egé­szen Auszt­ri­á­ig, ahol segí­tet­tek volna nekik átjut­ni a zöld­ha­tá­ron. A segít­sé­gért össze­sen 200 Eurot és több mint 16.000.- forin­tot kap­tak a szír állam­pol­gá­rok­tól, majd elin­dul­tak az ország bel­se­je felé. Soká­ig azon­ban nem jutot­tak, mert Kun­szent­már­ton­ban intéz­ke­dés alá akar­ták vonni a rend­őrök a kis­te­her­au­tó­ban levő sze­mé­lye­ket. Az autót veze­tő férfi vád­lott ekkor gázt adott és mene­kü­lő­re fogta. A rend­őrök Tisza­kürt kül­te­rü­le­tén érték utol a fur­gont, amely­ből a férfi kiug­rott és a köze­li nádas­ba mene­kült. Csak hosszas üldö­zés után sike­rült elfog­ni őt. A rend­őrök az ille­gá­lis határ­át­lé­pő­ket meg­ta­lál­ták a kis­te­her­au­tó rak­te­ré­ben.

Az ügyész­ség vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés­re és köz­ügyek­től eltil­tás­ra tett indít­ványt a letar­tóz­ta­tás­ban levő férfi és bűn­ügyi fel­ügye­let alatt álló nővel szem­ben.

A bün­te­tő­el­já­rás a Kun­szent­már­to­ni Járás­bí­ró­sá­gon foly­ta­tó­dik.

A képe­ket a Kun­szent­már­to­ni Rend­őr­ka­pi­tány­ság készí­tet­te.