Főoldal » Hírek » Vádemelés az időseket megkárosító férfival szemben – a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség a két­rend­be­li kifosz­tás bűn­tet­te és a két­rend­be­li csa­lás bűn­tet­te miatt indult ügy­ben vád­ira­tot nyúj­tott be azzal fér­fi­val szem­ben, aki az idős sér­tet­tek előtt magát a csa­lád­se­gí­tő szol­gá­lat mun­ka­tár­sá­nak, illet­ve banki alkal­ma­zott­nak adta ki, majd őket meg­ká­ro­sí­tot­ta.

A vád­irat sze­rint a férfi 2020. szep­tem­ber 24-én a 81 éves tata­bá­nyai sér­tett nőt a laká­sán keres­te fel, előt­te álné­ven és a Csa­lád­se­gí­tő Szol­gá­lat mun­ka­tár­sa­ként mutat­ko­zott be. A férfi a sér­tett­nek fel­aján­lot­ta a segít­sé­gét a köz­üze­mi tar­to­zá­sa ren­de­zé­sé­hez. A sér­tett ezért előbb 102.849 forin­tot, majd továb­bi két alka­lom­mal egy­aránt 133.000 forin­tot adott át a fér­fi­nak, aki azon­ban ígé­re­te elle­né­re nem fizet­te ki a pénz­ből a köz­üze­mi tar­to­zá­so­kat, az nem is állt a szán­dé­ká­ban. A csa­lás­sal oko­zott kár: 368.849 forint.

A férfi 2020. decem­ber 4-én ismét meg­je­lent a sér­tett nő laká­sán, vele csek­ke­ket keres­te­tett,  eköz­ben a sér­tett óvat­lan­sá­gát kihasz­nál­va a kony­ha­szek­rény­ből eltu­laj­do­ní­tot­ta a sér­tett 1.000 forint érté­kű pénz­tár­cá­ját a benne talál­ha­tó 9.500 forint kész­pénz­zel együtt.

Az elkö­ve­tő 2020. októ­ber 1-jén a 76 éves sér­tett nőt a tata­bá­nyai laká­sán fel­ke­res­te, neki álné­ven és banki alkal­ma­zott­ként mutat­ko­zott be. A férfi tudo­mást szer­zett arról, hogy a nő a bank­kár­tyá­ját és pénz­tár­cá­ját elvesz­tet­te. Az elkö­ve­tő 300.000 forin­tot kért és kapott a sér­tet­től, aki­nek azt ígér­te, hogy a bank ennek két­sze­re­sét fogja neki vissza­fi­zet­ni.

A férfi 2020. októ­ber 2-án ismét fel­ke­res­te a laká­sán a nőt, aki­nek a figyel­met­len­sé­gét kihasz­nál­va, a kony­há­ból ello­pott egy darab, 23.691 forint érté­kű 14 kará­tos, zöld köves arany­gyű­rűt és egy darab, 38.293 forint érté­kű 14 kará­tos kék köves arany­gyű­rűt. Az ügyész­ség a vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság a fér­fit bör­tön­bün­te­tés­re, köz­ügyek­től eltil­tás­ra, 1.500 forint össze­gű vagyon­el­kob­zás­ra ítél­je, vala­mint a két sér­tett kárát az elő­ter­jesz­tett pol­gá­ri jogi igény mér­té­ké­ig térít­se meg.