Főoldal » Veszprém Megyei Főügyészség » Verekedésre bíztatta unokáját a nagymama egy Tapolca környéki falunapon – A Veszprém Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Garáz­da­ság és kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­sé­nek bűn­tet­te, vala­mint könnyű testi sér­tés vét­sé­ge miatt emelt vádat a Tapol­cai Járá­si Ügyész­ség egy 53 éves nővel szem­ben, aki a nővé­ré­vel és a fel­ügye­le­té­re bízott uno­ká­já­val együtt bán­tal­maz­ta a fia­tal lány egy szin­tén kis­ko­rú hara­go­sát.

A vád­irat­ban fog­lal­tak sze­rint az asszony a nővé­ré­vel, vala­mint a gond­ja­i­ra bízott 15 éves uno­ká­já­val együtt vett részt a tavaly nyá­ron meg­tar­tott ren­dez­vé­nyen.

A lány az esti órák­ban szó­vál­tás­ba került egy vele rég­óta hara­gos viszony­ban álló másik kamasszal, mire a nagy­szü­lő a sér­tett csuk­ló­ját meg­ra­gad­ta, uno­ká­ját pedig rövid fel­szó­lí­tás­sal arra biz­tat­ta, hogy men­jen neki ellen­lá­ba­sá­nak.

A fia­tal­ko­rú lány a fel­hí­vás nyo­mán tenyér­rel arcon ütöt­te a sér­tet­tet, aki véde­ke­zés­kép­pen a táma­dó­ja hajá­ba kapasz­ko­dott. Erre nővé­ré­vel együtt a nagy­ma­ma is bekap­cso­ló­dott a dula­ko­dás­ba, mind­ket­ten a sér­tett kezét rán­gat­ták, majd az idő­sebb asszony a hajá­nál fogva a föld­re rán­tot­ta, a fia­tal­ko­rú elkö­ve­tő pedig meg­rúg­ta a föl­dön lévő sér­tet­tet, aki ezek után elme­ne­kült a hely­szín­ről.

A nyolc napon belül gyó­gyu­ló, zúzó­dá­sos sérü­lé­se­ket elszen­ve­dő sér­tett a magán­in­dít­vány­ra bün­tet­he­tő könnyű testi sér­tés vét­sé­ge miatt kérte az elkö­ve­tők fele­lős­ség­re voná­sát.

A nagy­szü­lő test­vé­ré­nek, akit a kis­ko­rú lány fel­ügye­le­té­vel kap­cso­la­tos köte­le­zett­ség nem ter­helt, cso­por­to­san, nyil­vá­nos ren­dez­vé­nyen elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te és könnyű testi sér­tés vét­sé­ge miatt kell felel­nie a bíró­ság előtt.

Az ügyész­ség a vád­ira­tá­ban tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra tett indít­ványt a Tapol­cai Járás­bí­ró­ság­nak azzal, hogy mind­két nővel szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést szab­jon ki.

A vere­ke­dő uno­ká­val szem­ben a Veszp­ré­mi Járá­si Ügyész­ség a bün­te­tő­el­já­rást egy évre fel­füg­gesz­tet­te, mely­nek tar­ta­ma alatt a fia­tal­ko­rú párt­fo­gó fel­ügye­let alatt áll.