Főoldal » Hírek » Zebrán ütötte el az idős asszonyt – fotókkal – a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat azzal az olasz állam­pol­gár­sá­gú fér­fi­val szem­ben, aki egy kije­lölt gyalogos-átkelőhelyen oko­zott vég­ze­tes kime­ne­te­lű bal­ese­tet.

A 89 éves férfi 2021 júli­u­sá­ban Kapos­vár bel­vá­ro­sá­ban köz­le­ke­dett, azon­ban egy zeb­rá­hoz köze­led­ve kése­del­me­sen ész­lel­te, hogy az idős sér­tett az átha­la­dást már meg­kezd­te. Bár a vád­lott ekkor azon­nal vész­fé­kez­ni kez­dett, az átke­lő­hely előtt meg­áll­ni még­sem tudott, és a 81 éves asszonyt hoz­zá­ve­tő­le­ge­sen elütöt­te, aki ennek követ­kez­té­ben a föld­re zuhant. A bal­ese­tet köve­tő­en a férfi a hely­szí­nen fél­re­állt és a sér­tett segít­sé­gé­re sie­tett.

Az idős asszonyt ugyan kór­ház­ba szál­lí­tot­ták, azon­ban a bal­eset során elszen­ve­dett sérü­lé­sei miatt szük­sé­ges­sé vált gyógy­ke­ze­lé­se során néhány hét­tel később éle­tét vesz­tet­te.

A Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság­hoz benyúj­tott vád­ira­tá­ban az ügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tés és jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt.

A fény­ké­pe­ket a nyo­mo­zó ható­ság a hely­szí­ni szem­le során készí­tet­te.