Főoldal » Hírek » 10 éves gyermekét születésnapjára szexuális együttléttel ajándékozta meg - a Pest Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Pest Megyei Főügyész­ség vádat emelt két nő és egy fia­tal­ko­rú fiú ellen, akik egy kis­ko­rú fiú részé­re biz­to­sí­tot­tak sze­xu­á­lis együtt­lé­tet, ame­lyet egyi­kük fel­vett és meg­osz­tott mások­kal.

A vád­irat sze­rint az egyik nő elha­tá­roz­ta, hogy 10 éves, kis­ko­rú fiá­nak a szü­le­tés­nap­já­ra sze­xu­á­lis együtt­lé­tet biz­to­sít egy lánnyal. A köz­re­mű­kö­dés­re egy isme­rő­sét, a még fia­tal­ko­rú másik női elkö­ve­tőt vette rá.

2020 decem­be­ré­ben, egy tábor­fal­vai ingat­lan­ban került sor a szü­le­tés­nap meg­ün­nep­lé­sé­re, amely­nek során az anya uta­sí­tá­sai alap­ján a fia­tal­ko­rú lány elkö­ve­tő a kis­ko­rú sér­tet­tel az egyik háló­szo­bá­ban közö­sült. Az aktust a szü­le­tés­na­pi ünnep­sé­gen jelen lévő fia­tal­ko­rú rög­zí­tet­te tele­fon­já­val, majd a fel­vé­telt több sze­méllyel is meg­osz­tot­ta inter­ne­tes alkal­ma­zá­son keresz­tül.

Az ügy­ben a Pest Megyei Főügyész­ség a nők ellen sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­te, míg a fia­tal­ko­rú­val szem­ben gyer­mek­por­nog­rá­fia bűn­tet­te miatt emelt vádat.