Főoldal » Hírek » 10 évet kapott jogerősen egy díler – a Pécsi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség indít­vá­nya alap­ján a bíró­ság a kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te miatt elítélt vád­lot­tak íté­le­tét hely­ben hagyta. 

A fel­szá­molt kábítószer-kereskedő háló­zat leg­fel­sőbb szint­jén lévő vád­lott mint­egy 9 hóna­pon keresz­tül havi rend­sze­res­ség­gel érté­ke­sí­tett koka­int, illet­ve amfe­ta­mint, amellyel 16 mil­lió forin­tot kere­sett. A másik vád­lott kábí­tó­szert fogyasz­tott, míg a har­ma­dik tovább érté­ke­sí­tet­te - töb­bek közt - fia­tal­ko­rú­ak szá­má­ra is. A negye­dik vád­lott egy másik háló­zat­ból sze­rez­te be az amfe­ta­mint és mari­hu­á­nát, ez utób­bit csak fogyasz­tot­ta, míg előb­bit érté­ke­sí­tet­te is.

A Szek­szár­di tör­vény­szék az egyik vád­lot­tat jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te miatt 10 év sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés­re ítél­te. A bíró­ság két elkö­ve­tőt kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te miatt 5 év 6 hónap sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés­re, illet­ve 8 év sza­bad­ság­vesz­tés­re ítélt. A tör­vény­szék a kábí­tó­szer fogyasz­tó vád­lot­tat kábítószer-birtoklás bűn­tet­te miatt 1 év 10 hónap sza­bad­ság­vesz­tés­re ítél­te, mely­nek vég­re­haj­tá­sát 3 év 8 hónap pró­ba­idő­re felfüggesztette.

Az íté­let ellen kizá­ró­lag a vád­lot­tak és védő­ik fel­leb­bez­tek fel­men­té­sért, illet­ve enyhítésért.

A Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a nyil­vá­nos ülé­sen az első­fo­kú íté­let hely­ben hagyá­sá­ra tett indít­ványt, ame­lyet a Pécsi Íté­lő­táb­la meg­ala­po­zott­nak talált.